רשימת כל המפלגות בישראל

יש 161 מפלגות רשומות בישראל – לא כולן מתמודדות בבחירות, אבל כולן פעילות נכון ל2022

זוהי הרשימה המלאה – בטוח שיש משהו שמתאים גם לכם 🙂

ולשאלת רבים – להדר מוכתר אין מפלגה…

שם מפלגהמטרות
 זה מקומי –
המפלגה המקומית הישראלית
מטרות המפלגה:א. מפלגת ~זה מקומי~ תאפשר ותעודד צמיחה של מנהיגות בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי בישראל.ב. מפלגת ~זה מקומי~ תפעל לחיזוק ושימור אמון הציבור בנבחריו, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, תוך שימת דגש על ערך השקיפות והמינהל התקין.ג. מפלגת ~זה מקומי~ תעודד דמוקרטיה השתתפותית בקרב אזרחי מדינת ישראל.
אני ואתה
מפלגת העם הישראלית~
א. להחליף את שלטון ההון והלאומנות בשלטון הפרט והעם.ב. לקדם את זכות העם להיבחר באמצעות המפלגה והתקשורת.ג. לעשות צדק חברתי אמיתי באמצעות: חירות ושוויון חברתי-כלכלי במעמד שווה, מערך חדש ברשויות הציבור, שוק חופשי-חברתי ותיקון מבנה ההפרטות.ד. ליזום פעולות למען שלום ובטחון ישראל היהודית והדמוקרטית גם יחד.ה. לאחד את המעמדות הנמוכים והבינוניים בישראל ללא הבדל דת, גזע, מין ועדה. 
25 הבית הערבי – (אלביתאל-ערבי)מטרות המפלגה:ביסוס הדמוקרטיה ושלטון החוק במדינת ישראל כערך עליון תוך חקיקת החוקה, וחתירה לשלום הוגן עם כלל מדינות ערב. שוויון מוחלט לכלל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל גזע, דת ומין.עיקר הפעילות תתמקד בצרכי אזרחי ישראל הלא יהודים והיהודים אשר מופלים לרעה בתקציבי הממשלה, והאצת פיתוח מגזר המיעוטים וחיזוקו הכלכלי והחברתי-תרבותי בכדי להשוותו למגזר היהודי, תוך העדפת ותמיכת החינוך, התרבות, תעסוקה ופיתוח הכלכלה בהדגשה על פיתוח תשתיות ברמה הלאומית. בשימת לב על מיגור האלימות, הפשע בכללי ובמגזר בפרט.קביעת ושינוי סדר העדיפויות הלאומי בנושאים הבאים – חינוך, פיתוח תשתיות לאומיות   שחלקן יהיה במגזר הלא יהודי, חוק, משפט וביטחון פנים, מדיניות רווחה, שלום וביטחון.
אגודת החרדים – דגל התורהמטרות המפלגה:לייצג את ציבור שומרי התורה בישראל, במוסדות השלטון- ממשלה, כנסת, רשויות מקומית, כדי לשמור ולהשיג את הצרכים המיוחדים של ציבור זה בכל שטחי החיים ולמנוע הפליה לרעה של הציבור החרדי.להשפיע על החברה בישראל, לשמור על אורח חיים יהודיים ע״פ תורתנו הקדושה בדרכים חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות.להרבות בהפצת תורה, תיקון המידות ויראת שמים. לקרב כל יהודי החפץ בכך ללימוד תורה וקיום מצוות.לחנך לדרכי הגינות, יושר ואמת בין אדם לזולתו, בין היחיד לציבור ובין הציבור ליחיד.
אדום לבן – הבלתי משוחדים  מטרות המפלגה: מיגור השחיתות.קידום זכויות האזרח מול הרשויות.שקיפות מערכת המשפט.לגליזציה של שימוש במריחואנהשיפור מערכת הבריאות.קידום הספורט בישראל בצורה חדשנית.
אהבת ישראלמטרות המפלגה :1.עשייה למען קירוב לבבות, איחוי הקרע בין יהודים דתיים ליהודים חילוניים, בין עדות המזרח ליתר גוני העם ובין יהודים לערבים.2.שמירה ופיתוח ערכיה השורשיים והנצחיים של מסורת ישראל בארץ ובתפוצות.3.עשייה לחיזוק החינוך היהודי ומורשתו, מניעת סכנת התבוללות, הרחבת ההתיישבות בגבולותיה של א~י שנתינה לעם ישראל בשבועה לאבותינו.4.תפעל למען ירושלים מאוחדת לנצח כבירת ישראל.5.מתן שיוויון הזדמנויות שווה בחינוך והשכלה גבוהה פתרון בעיות האבטלה כיעד מרכזי במדיניות הפנים חברתית במדינת-ישראל לכל שכבות בעם בהליך היומיומי של קבלת ההחלטות הקובעות את מהלך חיי אזרחי המדינה.6.שמירה על הסטטוס קוו הקיים בין דתיים לחילוניים.7.פעילות למען שיוויון זכויות לכל אזרחי המדינה על כל גווניהם הדתיים והעדתיים ללא הבדל דת, גזע ומין.8.שאיפה להגיע להסכמי שלום עם שכנינו תוך כינון שלום אמת ויחסים המושתתים על ביטחון.
אופק חדש – מפלגת מרכז ערביתמטרות המפלגה:שיפור מעמדם של אזרחי ישראל הערביים ושילובם במדינת ישראל.השתלבות בפוליטיקה הישראלית לרבות שותפות אפשרית בכל ממשלה.קידום תכנית מתאר ארצית כבסיס לפתרון מצוקת הדיור במגזר הערבי. שדרוג מערכת החינוך והשוואת התוצאות שלה לממוצע הכללי הישראלי.קמת אזורי תעסוקה ושילוב אזרחי ישראל הערבים בכלכלת ישראל.קידום תכנית אב רב שנתית לסגירת הפערים בתחום התשתיות במגזר.גיבוש תכנית בלתי מתפשרת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.גיבוש תכנית מקיפה לקידום מעמד הנשים בחברה הערבית הישראלית.לשמש גשר לפיוס היסטורי בין שני העמים ולשלום עם מדינות ערב.
אורמטרות המפלגה :1.הפרדת מוסדות הדת מהמדינה.2.שוויון מלא בזכויות ובחובות לכל האזרחים.3.העצמה מרבית של חירויות הפרט. 4.שיקום האמון ותחושת השיתוף בין כל האזרחים 5.חינוך חובה חינם לכלל אזרחי המדינה, אשר ינחיל ערכי הומיניזם, תבונה, מדע, חירות ונאמנות למדינה, תוך שיקום עקרונות השוויון והדמוקרטיה בשילוב עם ערכי מסורת רב תרבותית.
אורותהשחרמפלגהשלכולםמטרות המפלגה: חיזוק מרכיבי החברה בישראל ושילובם במערכות החיים, טיפול יסודי בנושאי אלימות ופשיעה.השקעת מאמצים בהשפעת מגפת הקורונה: בריאות, כלכלה, חינוך, חברה ותרבות.קידום וחיזוק השוויון האזרחי (זכויות וחובות) בכל מרכיבי החברה בישראל, שמירה על ביטחון   המדינה ואזרחיה.חיזוק הפריפריה בנושאי: כלכלה, תעסוקה, חינוך, בריאות, תכנון תשתיות, חקלאות מקומית.
אח~י – ארץ חברה יהדות (שם קודם: ציונות לאומית דתי ת מתחדשת)מטרות המפלגה :1.איחוד הכוחות בציונות הדתית (העמדת אלטרנטיבה להנהגת המדינה).2.טיפול בשכבות מצוקה בעם ובעניינים חברתיים.3טיפוח מערכת החינוך בישראל. חיזוק החינוך הדתי-לאומי והתורני-לאומי בישראל.4.חיזוק ההתיישבות בכל ארץ ישראל ושקידה על בטחון המדינה.5.החזרת האמון בפוליטיקה הישראלית. שילוב ערכים יהודים ואוניברסליים במערכת הפוליטית.
אחיישראליהחיבורהואהסיפורמטרות המפלגה:מפלגת ~אחי ישראלי – החיבור הוא הסיפור~ הינה בית פוליטי חדש המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף – מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות. המפלגה תרתום אנשי עשייה מצדדים שונים של החברה הישראלית למהלך פוליטי משותף. בראייתנו ~שונות היא כוח – והחיבור זה הסיפור~.לפעול לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משותפת, המבוססת על צמיחה מכלילה ותכליתה שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אזרח ואזרחית. בראייתנו החינוך הוא ערך יסודי ומכשיר מרכזי לשינוי חברתי, ונתמקד בו. אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי באסטרטגיה זו. נקדם תכנית לתיקון חברתי שתתעדף את הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.לפעול לקידום החיים המשותפים בישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. לאפשר לקהילות השונות לשמר את זהותן מתוך הכרה באחר, כבוד הדדי והקפדה על ~אי כפייה~.לפעול על פי הערך ~בקש שלום ורדפהו~: לצד ביצור ביטחונה של ישראל, נפעל באופן יזום ומחדש לקידום הסכם שלום והסדרים לסיום הסכסוך עם שכנינו, תוך הבנת הצורך בפשרות משני הצדדים.לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית בישראל.המפלגה רואה בשיתוף הציבור עקרון יסוד לדרך התנהלותה. תקנון המפלגה ודרך קבלת ההחלטות בה יבטאו גישה של ~מנהיגות משתפת~.
אחיםאנחנומטרות המפלגה:לפעול לקידום מדינת ישראל בתחומי: החברה, צדק משפטי, דמוקרטיה, שוויון עדתי ללא הפליה בין הגזעים, שמירת זכויות של אזרחיה באופן שוויוני, בטחון וכלכלה.  סגירת פערים חברתיים, כלכליים עם דגש על קידום אזרחים חלשים במיוחד.קידום חקיקת חוקים חברתיים וכלכליים שייטיבו עם האזרח החלשלרומם את השרות הצבאי בצה~ל ו/או השרות הלאומי כערך נעלה.לפעול לקידום זכויותיהם של חיילים/חיילות משוחררים ו/או בנות שרות לאומי משוחררות.לפעול לעליית שארית הפזורה מכל מקום בעולם.לפעול לקידום רווחתם של קשישים, לרבות ניצולי שואה וכן לאפשר לנכים לחיות בכבוד עם מוגבלותם.לחוקק חוקים שיסייעו לשכבה החלשה כלכלית לרכוש דיור ו/או לשכור מקום מגורים.לפעול לחיזוק ולבנות מערכת הסברה בין לאומית עבור מדינת ישראל.לחזק את המערכת החינוכית בארץ.
אחיעזרמפלגהדתיתמסורתיתחברתיתמטרות המפלגה :1.השרשרת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל ע~פ תורת ישראל, חיזוק וביצור החינוך היהודי ומורשתו בישראל ובגולה.2.טיפוח הזהות היהודית ופעולות לקירוב לבבות וליצירת גשר של הבנה וסובלנות בין כל חלקי החברה בדרכים חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות.3לחנך לדרכי הגינות וניקיון כפיים, יושר ואמת בין אדם לזולתו, בין היחיד לציבור ובין הציבור יחיד.4.זכות של עם ישראל על פי תורת ישראל, לחיות בגבולות ארצו בשלום ובביטחון לנצח נצחים ולנקוט את האמצעים המותרים על פי החוק כדי להבטיח את שלומו ואחיזתו בארץ ישראל, למנוע ולהסיר כל איום מבית ומחוץ.5.אכלוס ופיתוח ירושלים בירת ישראל הנצחית, שמירה על אחדותה ועל קדושתה.6.תכנית כוללת למלחמה בעוני, לטיפוח ולטיפול אפקטיבי בשכבות החלשות ובמשפחות ברוכות ילדים, עידוד הילודה דרך הסברה בתקציב ממלכתי.
אחריותלאומיתלמעןעתידילדינוא. שמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל.ב. ביסוס ישראל כמדינה בעלת תודעה ציונית.ג. חיזוק מערכת החינוך.ד. חיזוק הזהות היהודית וערכי המשפחה.ה. הבטחת עתידה של ישראל כמדינה יהודית.
אחריותלבאחדורוחחדשהמטרות המפלגה:לקדם בדרכי שכנוע והסברה מהפכה ערכית וחוקתית במדינה, שעיקריה יהיו: 1.חיזוק כוחו ואחריותו של האזרח 2.שיקום הקהילה והרחבת סמכויותיה כבסיס לארגון החברה. 3.בניית מערכת פוליטית יעילה הכפופה לערכים ומקימה מנהיגות ראויה. 4.טיפוח ערכי הכבוד, האחריות והבחירה בחברה. 5.חינוך לערכי היסוד הציוניים של המדינה.
אחריותלמייסדיםמטרות המפלגה: המפלגה תפעל למען זכויות אזרחי מדינת ישראל הותיקים ולצימצום קו העוני בקרב אזרחי מדינת ישראל.המפלגה תפעל למען העלאת קצבאות הזקנה ומחיה בכבוד לאוכלוסיות מוחלשות.המפלגה תפעל לייצוג הולם לאוכלוסיות מבוגרות, הגנה צרכנית ומניעת ניצול.המפלגה תפעל בנושאים חברתיים, בריאות, סיעוד, נושא חברה ופנאי, פתרונות דיור, בקרב אוכלוסיית האזרחים המבוגרים, נכים, ניצולי שואה, גמלאים ואוכלוסיות מוחלשות.
איחודבניהברית – (איתיחאדאבנאאאלעהד) בראשותרבחובלבשארהשליאןמטרות המפלגה: המפלגה תפעל לשילוב בין מגזרי המיעוט והרוב במדינת ישראל. למען שוויון זכויות והזדמנויות ללא אפליה על רקע מין, גזע, דת, מעמד או השקפת עולם לפי רוח מגילת העצמאות.המפלגה תגן על חופש הפולחן הדתי ועל זכות בני אדם לחיות על פי אמונתם והשקפת עולמם תוך שמירה על זכות הדדית של האחרים ותפעל למען גישור והבנה בין כלל המגזרים והקהילות.המפלגה תפעל למען היושר והצדק החברתי בכל התחומים, דבר שיאפשר לכל האזרחים לחיות בכבוד ובביטחון.המפלגה תחתור לכך שהחינוך יהווה מטרה מועדפת ותעודד פעילויות ספורט ותרבות.המפלגה תפעל למען שילוב כל העדות, המגזרים והקהילות במרקם החיים במדינת ישראל תוך שמירה על הזהות וזכויות בחלוקה צודקת.
אלאמללתע'יירמטרות: חתירה לשלום עם שכנינו ומאבק על דמותה הדמוקרטית של ישראל.להעצים ולקדם את האוכלוסיה האזרחית במגזר הערבי במדינת ישראל תוך שימת דגש על החינוך, הרווחה, התחבורה, מערכת הבריאות הציבורית ודיור בר השגה.לפעול לשוויון הזכויות ולצדק חברתי במדינת ישראל בכלל ולאוכלוסיה האזרחית הערבית בישראל בפרט. 
אלמסתקבלאלערביהעתידהערבימטרות המפלגה: קידום ענייני האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל והשגת שלום אזורי.השתתפות בכל פעילות פוליטית וחברתית לקידום מעמד החברה הערבית.קידום ושילוב מעמד האישה הערבית בחברה הישראלית וקידום ושילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית.טיפול וקידום בענייני חינוך, תרבות וספורט לחברה הערבית.
אלתג'מועאלווטניאלדמוקרטימטרות המפלגה:1.חקיקת חוקה אשר תבטיח דמוקרטיה, פלורליזם פוליטי, צדק חברתי, שוויון, זכויות האדם והאזרח, חופש דת ואמונה ללא כפיה, וביטול כל סוג של אפליה.2.מדינת ישראל תהיה מדינה לכל אזרחיה.3.הכרה באזרחים הערביים כמיעוט לאומי הזכאי לניהול עצמי בעניינים תרבותיים המבדילים אותו משאר האזרחים.4.קידום ופיתוח כלכלי וחברתי של המיעוט הלאומי הערבי.5.קידום מעמד האשה, והבטחת שוויון בין נשים וגברים.6.שיתוף פעולה עם הכוחות היהודיים הדוגלים במטרות דומות.7.פיתרון השאלה הפלסטינית על ביס הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים שנכבשו מאז 1967, ובירתה ירושלים המזרחית.8.הקמת סדר איזורי, דמוקרטי, על בסיס שוויון והסכמה בין המדינות והעמים באיזור, וכן סדר עולמי המבוסס על אותם העקרונות.
אנחנוביחדלסדרחברתיחדשמטרות המפלגה:תיקון שיטת הבחירות – מהפכה בהתנהלות השלטונית, על ידי תיקון שיטת הבחירות, שמטרתה לייצר הכרעה, יציבות ומשילות.שינוי השיח הציבורי – מעבר לשיח ציבורי מכבד ומאחד.מהפכת החינוך – העלאת נושא החינוך לראש סדר העדיפות הלאומי.~מגילת העצמאות~ – חיזוק אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, ברוח ~מגילת העצמאות~ הרחבת לימודי יהדות עם דגש על מוסר יהודי. יצירת חוקה מוסכמת, חיזוק הממשל, הפרדת רשויות.~מגילת העצמאים~ – מהפכה במעמד העצמאים במדינת ישראל, מתוך הבנה שהעצמאים הקטנים והבינוניים תופסים נתח הולך וגדל משוק העבודה. חקיקה מקיפה לשיפור מעמד העצמאים בישראל.טיפול בשחיתות הציבורית – קבלת מועמדים בהתאם לכישורים ולא בהתאם לקשרים. שינוי יסודי בהתנהלות רשויות השלטון. 
ארגוןהפעולההדמוקרטידע~םמטרות המפלגה :1.השגתו של שלום צודק במזה~ת המבוסס על החלטות האו~ם והחוקיות הבינלאומית, אשר עיקרן קובע את הצורך לנסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו ב-1967 והכרה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו העצמאית לצידה של מדינת ישראל.2.פעולה לקראת דמוקרטיזציה של מדינת ישראל והשגת שוויון מלא לאוכלוסיה הערבית.3.יזמה להקמתה של מסגרת איגוד מקצועית עצמאית שתגן על זכויותיהם ומעמדם של הפועלים בישראל.
ארץחדשהמטרות המפלגה:הפלת שלטון ההון בישראל.הצלת הדמוקרטיה הישראלית.השבת הכבוד האבוד לאזרחית ולאזרח בישראל כי כולם שווים בפני האל. 
ארץ ישראל שלנו – מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה העם והארץמטרות המפלגה :1.ארץ ישראל לגבולותיה המפורטים בתורה, שייכת לעם ישראל, אין אפשרות למסור אפילו שעל אחד ממנה לשלטון זר, בנוסף לזאת, מסירת חלקים מארץ ישראל לערבים, מעמידה בסכנה קיומית מיליוני יהודים. 2.לכן אין להצטרף או לתמוך בממשלה, המדברת עם אומות העולם על מסירת שטחים מארץ ישראל, וכ~ש על עקירת ישובים. 3.יש ליישב את כל חלקי הארץ, ולחתור למצב בו יוקמו מחדש גם הישובים שנעקרו בעבר. 4.תוקדש מלחמת חורמה בטרור, אין לשחרר מחבלים, ואין לסייע לאויב בשום דרך שהיא, כולל בכסף, חשמל, חומרי בניה וכדומה. 5.התורה הקדושה, ערכי המוסר והטהרה של היהדות, וחוקי המשפט העברי, יהיו הבסיס הערכי והמוסרי של העם היהודי היושב בציון, ערכים אלו ילמדו גם בכל בתי הספר היהודיים. 6.יתוקן חוק השבות באופן שיאמר בו, כי ~יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה~. 7.הממשלה תעודד משפחות ברוכות ילדים, ותסייע להם בקצבאות חודשיות, כפי שהיה נהוג בעבר, כמו~כ תונהג מדיניות רווחה אמיתית כלפי כל סוגי הנזקקים והחלשים. 8.הסיוע של הממשלה למוסדות וליחידים, ינתן לכל שכבות הציבור הנאמנים לעם ולארץ, בלי הבדל עדה או מקום מוצא, כולל לבני המיעוטים. 9.משרדי הממשלה ישוו בחוק ברור וקבוע, את גובה השתתפותם בחינוך ותרבות תורניים, לזה הניתן לחינוך ותרבות מסוג אחר.
בט~ח– ביטחון חברתיהמשך חיזוק וביסוס מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור בישראל, אך לא רק, בנושאים הבאים:חינוך.מדיניות רווחה.מאבק למען שיוויון נשיאה בנטל בין כל אזרחי ישראל.פיתוח תשתיות לאומיות.חוק, משפט ובטחון פנים, תוך ייעול מערכת אכיפת החוק.מערכת בריאות.ביטחון וחתירה לשלום.מאבק בשחיתות.
ביחד בראשות יום טוב סמיה (ביטחונית, יהודית-ישראלית, חברתית-חינוכית, דמוקרטית)מטרות המפלגה:ביח~ד הינה מפלגת מרכז לאומי-פרגמטי דמוקרטית. החזון הלאומי בו אנו דוגלים: מדינת ישראל הינה מדינה יהודית-דמוקרטית, המקדשת את החירות ואת שלטון החוק והמשפט; מדינה חד לאומית הכוללת רוב יהודי מוצק ביחד עם המיעוטים אשר קשרו גורלם עם המדינה, והשואפת לביטחון ושלום בגבולות בטוחים ומוגדרים; מדינה הדואגת לרווחת תושביה ומקפידה על שוויון הזכויות והחובות של כלל אזרחיה. מדינה המבחינה בתבונה בין דת ומדינה לצד שימורה כביתו היחיד של העם היהודי, תוך כבוד הדדי לאזרחיה שאינם יהודים, ברוח מגילת העצמאות.מפלגה אשר תפעל בכל תחומי הליבה בחיי החברה והמדינה – לא מפלגת נישה.בתחום החברתי תתמקד המפלגה בצמצום הפערים החברתיים על ידי הורדת יוקר המחייה, דרישה מכלל תושבי המדינה להשתתף בנטל השרות בצה~ל והשירות הלאומי/אזרחי. תכנית ~דור לדור~, בה מחד, נדאג לצעירים הכמהים למימוש עצמי בישראל כמדינה שטוב לחיות בה בכל גיל, ומאידך נפעל לשיפור חיי האזרחים הוותיקים הגמלאים והקשישים, לחיים בכבוד. נעמוד על רפורמה בתחום הרפואה הציבורית – מערכת בריאות שתהיה טובה לנחלת הכלל ולא רק לבעלי ממון.בתחום החוסן הביטחוני לאומי נציג באומץ את האמת והעקרונות בנוגע לסוגיה הפלסטינית (תכנית ~6 העקרונות~ אשר תתפרסם במצע המפלגה) ונייצר הרתעה כלפי האויבים מהחוץ, לצד התמקדות בנושאי פנים חברתיים, שהם המנוע העיקרי לאופטימיות אשר לה זקוקים תושבים במדינה.בתחום החינוך נדאג להשכלה גבוהה נגישה, לחינוך חינם באמת (ללא הטעיות) ולתקציבי מו~פ כאחוז קבוע מהתל~ג.כשירות לציבור, ניאבק בשחיתות ובכלכלה השחורה ונצמצם את הביורוקרטיה, צעדים אשר יהיו מקור כספי למימון השינויים שנבצע בהפחתת יוקר המחייה (דיור ומוצרי בסיס לקיום) ובקביעת שכר מינימום גבוהה יותר מהקיים.בתחום איכות הסביבה והקיימות, נגיע לייצור אנרגיה ש-50% ממנו יתבסס על מקורות של אנרגיות מתחדשות ואלטרנטיביות. נעמוד על החקלאות כערך ולא רק כ~מחיר העגבנייה על השולחן~.חתירה לאחדות לאומית: מיד עם ההכרזה על יסודה של המפלגה, תצא קריאה אל כל מפלגות המרכז הציוניות לשם חבירה והתמזגות על בסיס דמוקרטי, נטול אגו. תחילה נפנה אל אותם גורמים רלוונטיים שאינם מיוצגים כיום בכנסת ה- 20, ובהמשך אל מפלגות נוספות על מנת להקים גוש לאומי במרכז המפה הפוליטית, אשר יאפשר הקמת קואליציה ללא מפלגות קיצוניות מימין או משמאל.
ברית עולםמטרות המפלגה :1.ללכת ביושר, באומץ ובראש מורם אל עבר העתיד.2.לכבד את מקומו של האדם באשר הוא, ללא הבדל דת, גזע או מין 3ללמוד וללמד את הדומה בין בני האדם לשם יצירת מורשת ראויה עבור ילדינו .4.לבנות ולבסס כלכלה מתקנת אשר מתקדמת באדם, בבריאותו, באושרו, בהשכלתו, בפרנסתו וברווחתו .5.לממש העדפה מתקנת ושוויון הזדמנויות ממשי לנשים ולכל הקהילות הסובלות מאפליה. 6.לפתח אורח חיים כלכלי – תעשייתי,חקלאי,אורבאני וכפרי המקפיד על איכות הסביבה ופועל להשבחתה.7.לעצב תפיסה שמקדשת את השלום, האחריות החברתית, העצמיות האישית והחופש של כל אחת ואחד מאיתנו.8.ברית עולם מאמינה באנשים, אי לכך נעשה ככל שביכולתנו לפתח את ההון האנושי במדינת ישראל.9.עשרת הדברות הם הבסיס המוסרי של תנועת ברית עולם.
גימלאי ישראל לכנסת – גילמטרות המפלגה :1.לקדם ולהעלות את נושא הגימלאיות והגימלאים אל סדר העדיפויות הלאומי של מדינת ישראל, להבטיח זכויותיהם ומעמדם בחוק ולפעול למען שילובם בחברה ובקהילה.2.לכלול בחוק ביטוח בריאות ממלכתי את האשפוז הסיעודי והשרותים הרפואיים הנדרשים לשמירת בריאותם של הגימלאיות והגימלאים בישראל.3.לפעול להקצאת משאבים ממלכתיים וציבוריים, להקמת דיור מוגן, בתי אבות, בתי חולים סיעודיים ומרכזי יום וכן להוריד את העלות הכספית עבור הנזקקים להם.4.לפעול לחקיקת חוק פנסיה ממלכתית ולהטחת מתן קצבאות זקנה לכל הגימלאים, תוך שמירת ערכן הריאלי של הקצבאותף הפנסיה התקציבית והמצטברת לגימלאים ולשאריהם.
גשר – בראשות אורלי לוי אבקסיסמטרות המפלגה:הקמת כוח חברתי חדש המחויב לעשייה ציבורית שוחרת טוב ולשיח ציבורי אחראי, פתוח ומכבד.5 הממי~ם – מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא: עמידה על 5 הממי~ם באופן המבטיח קיום בכבוד לכלל אוכלוסיות ישראל, והבטחת חוסנה החברתי-כלכלי של החברה ואזרחיה.קידום שיח מתון בין המגזרים השונים והכלה תרבותית-חברתית של קבוצות האוכלוסיה השונות בישראל.חיזוק שלטון החוק, על מוסדותיו, שמירה על טוהר המידות ומאבק בשחיתות השלטונית.חתירה לשלום תוך עמידה על בטחונה ואופיה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי וערכיה הדמוקרטיים.צמצום אי השוויון בתקצוב שירותים חברתיים וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.מחויבות להילחם על זכות היסוד לקורת גג קבועה ויציבה לאזרחי ישראל, תוך מציאת פתרונות דיור מגוונים וראויים לאוכלוסיות השונות. מאבק על הזכות לדיור ציבורי, בניה ציבורית ושוויון ביכולת להגיע לדירה.קידום מעמדן של נשים והגדלת הייצוג הנשי במוקדי קבלת החלטות מתוך הבנה ששוויון לנשים חיוני לחוסנה הכלכלי, החברתי והפוליטי של מדינת ישראל.השקעה בחינוך ככלי לצמצום פערים חברתיים שבכוחו ליצור שוויון הזדמנויות מהותי לכלל ילדי ישראל.תיקון עיוותים בשוק העבודה, תוך קידומם וחיזוקם של העסקים הקטנים והבינוניים.המפלגה תפעל לשינוי שיטת הבחירות לכנסת לשיטת בחירות רשימתית גמישה, כך שביום הבחירות, יוכלו הבוחרים לסמן את מועמדי המפלגה המועדפים עליהם.
דמוקראטורה – מפלגה להגשמת הציונות וערכיה דמוקראטורה
דמוקרטית חירות שוויון וערבות הדדית
מטרות המפלגה: 1.   שינוי שיטת הבחירות, בחירת ראש הממשלה, הנשיא וחברי הכנסת.2.   חוקה חדשה למדינת ישראל.3.   שינויים בכל מערכות ישראל.

דרך ארץמטרות המפלגה: 1. מימוש זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי לתקומה לאומית בארץ ישראל.2. ביסוס זהותה של ישראל כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי, הגנה על ערכיה כמדינת הלאום של העם היהודי, המקפידה על זכויות אדם ונוהגת שוויון זכויות פרט ושוויון חובות לכל.3. מדינת ישראל תהא מדינת מופת המקיימת קוממיות ממלכתית, ומחוייבת לאמון וכבוד בין מוסדות השלטון שלה, ובינם לבין אזרחיה. 4. הבנית זהות לאומית היונקת ממסורת ישראל, ערכיו ומורשתו ההיסטורית של העם היהודי; יצירת הוויה משותפת שאינה כופה על איש לוותר על קדושיו ועיקריו, ומאפשרת פרהסיה בה נשמר כבודם של כלל מרכיבי החברה הישראלית. הכל בדרך של הדברות והסכמות.  5. אחדות העם – ביצור חוסנה של מדינת ישראל באמצעות העצמת הלכידות החברתית, שותפות הגורל ואחווה אזרחית. 6. העצמת ירכתי ארץ ופיתוח הארץ לטובת כל תושביה. עידוד ההתיישבות והחקלאות בגליל ובנגב, בשומרון וביהודה, ובשדרה המזרחית – מרמת הגולן, לאורכו של הירדן והערבה בואכה אילת. 7. מימוש ריבונות בשטחי מולדת.8. עידוד כלכלה חופשית תוך הבטחת הזדמנות הוגנת לכל ומחויבות לערבות הדדית.9. שמירת עוצמתה של ישראל, הבטחת הבטחון הלאומי וההגנה על גבולות ישראל, ועל אזרחיה.10. שמירה על יעודה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי. עידוד עליה וקיבוץ גלויות, טיפוח עתיד משותף וזהות קיבוצית לעם היהודי על תפוצותיו, מתוך רצון להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.
דתי לאומי ישראלי למען כלל ישראלמטרות המפלגה הן:א. קידום ערכיו ועקרונותיו של הציבור הדתי הלאומי.ב. העמקת האחדות בעם.ג. חיזוק ערכי היהדות והמסורת.ד. טיפוח הערבות ההדדית.
האזרחיםאלטרנטיבהשלטוניתמטרות המפלגה:איחוי הקרעים בעם – בין העדות, הדתות, הלאומים, ימין ושמאל. המפלגה תפעל בהשראת מגילת העצמאות וערכיה, כמדינת הלאום של העם היהודי, וכמדינה דמוקרטית, הדוגלת בשוויון זכויות וחובות מלא לכל אזרחיה.העמדת רווחת האזרח וטובתו בראש סדר העדיפות השלטונית.חיזוק יסודות הדמוקרטיה על כל המשתמע מכך.קידום חוקה לישראל.קידום הקמת רשות עצמאית למיגור השחיתות.טיפוח מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי ברחבי העולם, ומתן חופש פולחן דתי לכל אזרחי המדינה, בני כל הדתות. חיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל, תוך קידום החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות והצדק חברתי.פיתוח מודלים כלכליים עדכניים לרווחת האזרחים, למימוש עצמי של הצעירים בתחומי חייהם המרכזיים, ולקידום זכויות העצמאיים.הבטחת מקומם של אזרחים בוגרים, מגיל 60 ומעלה, במארג החיים החברתיים הפעילים והכלכליים ו~חיים בכבוד~ של אזרחים ותיקים, ושל ניצולי שואה.קידום זכויות שוות וייצוג שווה והוגן לנשים בכל תחומי החיים, וטיפול באלימות כלפי נשים.הבטחת נגישותה, פעילותה ומעורבותה של אוכלוסיית הנכים בישראל בחברה הישראלית וקידום זכויותיהם.שמירה על משאבי הטבע, איכות הסביבה והשפעתם על בריאות הציבור.שמירה על ביטחון המדינה ושלום אזרחיה, וחתירה לשלום עם שכנינו תוך שאיפה להסדרים דו כיוונים ודיאלוג עם מי שיכיר בקיומה של מדינת ישראל.
האחדותהעממיתאלוחדהאלשעביהמטרות המפלגה: ארגון החברה הערבית, בינוי מוסדותיה וקידום מעורבותה בפתרון בעיותיה.השגת שוויון אזרחי ולאומי מלא לערבים אזרחי ישראל.גיבוש תכנית ביצועית ומקיפה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הבדואית.קידום פתרון צודק לסכסוך הישראלי-פלסטיני.הקמת אזורי תעסוקה ושילוב אזרחי ישראל הערבים בכלכלת ישראל.
האיחודהלאומיתקומהמטרות המפלגה :1.לפעול לקיבוץ הגלויות בישראל ולשלבם בכלכלה ובחברה הישראלית.2.לבגביר את החינוך היהודי-ציוני, לאהבת שלמות ארץ ישראל.3.לפעול לצמצום הפערים החברתיים בישראל ולחיזוק שכבות החברה החלשות.
האמונהבראשותיצחקזאגאמטרות המפלגה:       (1) חינוך לאמונה וטוהר המידות בכל המערכות במדינת ישראל.(2) חינוך לאהבת התורה, העם והארץ לאחדות והעמקת השיח הציבורי.(3) יישובם ופיתוחם של כל חלקי ארץ ישראל והחלת ריבונות ישראלית עליהם.(4) חתירה לצמיחה כוללנית ורווחה כלכלית של ממש לכלל האוכלוסייה.
הביתהיהודי, מיסודהשלהמפד~להמפלגההדתיתלאומיתהמזרחיהפועלהמזרחיבארץישראלמטרות המפלגה :1.לבנות את מדינת ישראל, לבצר את קיומה ולפתחה מבחינה דתית, תרבותית, בטחונית, כלכלית וחברתית.2.לטפח אהבת ישראל, נאמנות למדינה ואהבת המולדת.3.להקים חברה מושתת על יסודותיה הרוחניים-חברתיים-הלכתיים של תורת ישראל כמסר למשטר של תורה ועבודה במדינה.4.לפעול למען חקיקה מקורית במדינה, מושתת על משפט התורה ומסורת ישראל.5.להשתית את המשטר במדינה על אדני הצדק והשויון לכל אזרח ומעמד, לייצב משטר כלכלי מתוך ראייה כוללת של צרכי המשק במדינה, הדואג לקליטת העליה, לפיתוח הסקטור הפרטי, וקידומם לטובת המדינה ואזרחיה.6.לפעול למען חינוך על ידי המדינה לכל דורש. לטפל מפעלי חינוך דתיים ותורניים על סוגיהם ומגמותיהם.7.לפעול להחדרת ערכי היהדות בקרב כל שכבות העם לקירובו לאורח חיים יהודי.8.לעמוד לימין האדם העמל והעובד, הותיק והעולה החדש, ללא הבדל עדה ומוצא, להגן על ענייניו הצודקים וללחום למען חקיקה סוציאלית המבטיחה לו תנאי חיים הוגנים.9.לשמור על ציביונה הדתי של המדינה ולהבטיח את כל השרותים הדתיים לציבור וליחיד באמצעות המוסדות הממלכתיים, המקומיים, הציבוריים והאחרים שבמדינה.
הביתהלאומימטרות המפלגה :1.המפלגה תפעל לאיחוד כל הזרמים הלאומיים והשמרניים בחברה הישראלית, לשם חיזוק הבטחון והרווחה של המדינה ולשם חיזוק ערכי הציונות.2.המפלגה תפעל בתחומי החברה והכלכלה, על בסיס עקרונות הכלכלה החופשית ותוך הקפדה על סיוע לזוגות צעירים, חיילים משוחררים, נכים, פנסיונרים ומגזרים נוספים.3.המפלגה תפעל לחיזוק ולהטמעת ערכי הציונות במערכות החינוך השונות.4.המפלגה תפעל לחיזוק המאחד והמשותף לזרמים השונים של העם היהודי.5.המפלגה תפעל להרחבת ההתיישבות היהודית.6.המפלגה תפעל לחיזוק הקשרים של העם היהודי בתפוצות עם מדינת ישראל.
הבריתהמתקדמתמטרות המפלגה :1.לפעול למען השגת שוויון מלא בכל תחומי החיים לאוכלוסיה הערבית במדינת ישראל.2.קידום השלום ודו הקיום בין ישראל לבין שכנותיה הערביות והרשות הפלסטינאית הנבחרת, ובין העם בישראל לבין עמי ערב.3.לפעול למען חקיקת חוקה למדינת ישראל שתבטיח ותעגן זכויות הערבים בישראל.4.לפעול למען העברת השליטה על הוקף המוסלמי לידי נציגות מוסלמית נבחרת ע~י תושבי ישראל המוסלמים.5.לפעול למען ביסוס והעמקת זכויות האדם והאזרח בישראל.6.מאבק למען ביטול ההפליה והדיפת הגזענות והאלימות על כל צורותיהן.
החזון מטרות המפלגה: קידום ערכי חירות האדם במדינה יהודית ודמוקרטית, קידום חוקה למדינת ישראל.קידום וחיזוק ערכי ארץ ישראל והתיישבות ציונית, חיזוק מעמדה של ירושלים כבירתה של מדינת ישראל.קידום וחיזוק העלייה לארץ ישראל תוך כדי שמירה על צביונה היהודי של מדינת ישראל. מציאת כל הפתרונות הנחוצים לעולים חדשים בתחומי דיור, תעסוקה, חינוך, פנסיות לעולים וקידום קליטתם ההולם של העולים החדשים במערכות השונות במשק ישראלי.קידום וחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל תוך כדי שינוי תפיסתי בנושאי הביטחון ושירות בצה~ל.קידום רפורמות ליברליות בתחומי חינוך, כלכלה, שיטת המיסוי, קידום זכויות עובדים עצמאיים, קידום התמיכה בחיילים משוחררים וסטודנטים, רפורמה פנסיונית, רפורמה בתחום הבריאות, קידום ההפרטה של חברות ממשלתיות, קידום הלגליזציה, רפורמות בתחום הקרקעות, הרגולציה ושיטות הבניה, קידום נושאי המסחר האלקטרוני, קידום פתיחת השווקים השונים לתחרות חופשית לטובת ציבור הצרכנים.קידום והידוק קשרי השלום עם מדינות העולם תוך כדי העצמת המעמד הבינלאומי של מדינת ישראל.קידום וחיזוק ערכי הערבות ההדדית בציבור הישראלי כבסיס לאחדות העם ודו-שיח בונה בחברה ישראלית.
הימיןהחילוניבראשותרוןקובימטרות המפלגה: קידום הפריפריה הצפונית במדינת ישראל.קידום תחבורה ציבורית בשבת.קידום חקיקה בנושא גיוס חרדים לצה~ל ולשירות הלאומי במסגרת השוויון בנטל.המפלגה תשאף לקבל לידיה את משרד הפנים והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, על מנת לבצע שינוי מהותי בסדרי העדיפויות ברשויות המקומיות ובפריפריה.המפלגה תפעל לביטול חוק המרכולים.המפלגה תפעל להקמת אוניברסיטה בגליל, באזור הכנרת.צמצום אי השוויון בתקצוב שירותים חברתיים וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.מחויבות להילחם על זכות היסוד לקורת גג קבועה ויציבה לאזרחי ישראל, תוך מציאת פתרונות דיור מגוונים וראויים לאוכלוסיות השונות. מאבק על הזכות לדיור ציבורי, בניה ציבורית והשקעות ממשלה לשיפור הדיור הציבורי הקיים במסגרות של התחדשות עירונית ופרויקטים של פינוי בינוי.השקעה בחינוך ככלי לצמצום פערים חברתיים שבכוחו ליצור שוויון הזדמנויות מהותי לכלל ילדי ישראל וחינוך למצוינות וליזמות, המפלגה תפעל לקידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בפריפריה, בדגש על תחומי ההייטק והיזמות.המפלגה תקדם חקיקה בנושא הערכות לרעידות אדמה, חיזוק מבנים והתחדשות עירונית לאורך כביש 90.תיקון עיוותים בשוק העבודה, תוך קידומם וחיזוקם של העסקים הקטנים והבינוניים.
הישראליםמטרות המפלגה :1.קביעת שיטת הבחירה לכנסת המבוססת על בחירת רוב חברי הכנסת בשיטת בחירות אזורית ומיעוטם באמצעות שקלול קולות הבוחרים בשיטה ארצית יחסית, באופן שיאלץ את הנבחר לתת דין וחשבון לבוחריו באופן שוטף וישיר. 2.קביעת שיטת ממשל המבוססת על ממשלה יציבה ומצומצמת בה רוב השרים המכהנים הם אנשי מקצוע בתחומים עליהם הם ממונים ואינם בהכרח חברי כנסת. 3.הליך לגיבוש חוקה באמצעות ועדה מכוננת תוך קיום דיון ציבורי ואישורה הסופי במשאל עם. 4.לפחות מחצית מנציגי המפלגה בכנסת יהיו נשים. 5.פוליטיקה אינה מקצוע אלא שליחות, לכן תפורק המפלגה לכשיגיעו יעדיה לכלל מימוש.
הכלכליתהחדשהמטרות המפלגה: ביצור חוסנה הכלכלי של ישראל כדי להבטיח את חוסנה הביטחוני לאורך זמן.רפורמה מקיפה במשק הישראלי המושתתת על התכנית הכלכלית שגיבש יו~ר המפלגה.חתירה לצמיחה מהירה של המשק, שיפור עקבי ברמת החיים והקטנת רמת אי השוויון.הפחתת מיסים לשכירים, עסקים קטנים וצרכים וביטול הטבות המס לחברות ענק.התייעלות בשירות הציבורי, לרבות קביעת יעדים ומדדים וקשר בין סמכות לאחריות.פירוק מונופולים במשק וריסון קבוצות הלחץ לשם הורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור.מאבק נחוש להשבת הערכים הדמוקרטיים כמו גם האיזון הראוי בין הרשויות.מאבק ללא פשרות בתופעת יחסי הון-שלטון ובשחיתות השלטונית.תיקון תוצאות הניהול הכושל של משבר הקורונה בידי הממשלה.השבת השליטה במשאבי הטבע מידי מעטים לידי הציבור.השבת האמון של הציבור במנהיגות הכלכלית.
הליכודתנועהלאומיתליברליתמטרות המפלגה :ריכוז העם היהודי בארץ-ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה לארץ ישראל בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי.שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ-ישראל כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.קיום ריבונות המדינה ובטחונה ושלום אמת עם שכנינו.השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר וטוהר המידות והקמת חברת איכות בארץ ישראל.קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש מצפון, חרות הפרט, שיוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפלייה על רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה.שילוב אוכלוסיית המיעוטים במערכות המדינה והתנועה.ביצורה הכלכלי של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשיתחרותי הנושא את עצמו והמבוסס שח יוזמה חופשית, והימנעות הממשלה, ככל הניתן, ממעורבות במשק.טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה.אחריות ממלכתית לרמה סבירה של ביטחון הפרט, חינוך, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה.
המפלגההלאומיתהערבית (אלחיזבאלקאומיאלערבי)מטרות המפלגה :1.לפעול ולהיאבק בכל הדרכים החוקיים והדמוקרטים למען השגת שיוויון מלא בכל תחומי החיים לאוכלוסיה הערבית במדינת ישראל.2.קידום והעמקת השלום ודו-הקיום בין האוכלוסיה הערבית והעם במדינת ישראל.3.לפעול לקידום השלום בין מדינת ישראל לבין הרש~פ ובין מדינת ישראל לבין שכנותיה הערביות.4.לפעול למען חקיקת חוקה למדינת ישראל שתבטיח ותעגן זכויות האדם והאזרח הערבי במדינה.5.לפעול ולהיאבק בכל הדרכים החוקיים והדמוקרטיים למען ביסוס והעמקת זכויות האדם והאזרח ושמירתם במדינת ישראל.6.להיאבק בכל הדרכים החוקיים והדמוקרטיים נגד ההפליה מכל סוגיה והגזענות והאלימות על כל צורותיהם.7.לפעול בכל הדרכים החוקיים והדמוקרטיים לשמירת זכויות הקטינים, הנשים, הנכים וחסרי היכולת.8.לעודד את ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי.9.השמירה על המקומות הקדושים ובמיוחד העברת השליטה על הוקף המוסלמי לידי נציגות מוסלמית נבחרת ע~י אזרחי ישראל המוסלמים.
המפלגההקומוניסטיתהישראליתמטרות המפלגה :1.לפעול למען שלום ישראלי – ערבי צודק, כולל ויציב, שבמרכזו שלום ישראלי-לפסטיני על בסיס של שתי מדינות לשני עמים.2.לפעול למען מעמד הפועלים, כלל העובדים והשכבות העממיות בישראל, לפעול למען העלאת רמת החיים ולפיתוח הארץ לטובת כל תושביה היהודים והערבים.3.לפעול להבטחת עצמאותה המדינית וכלכלית של ישראל.4.להיאבק לשוויון זכויות אזרחי ולאומי של האוכלוסיה הערבית בישראל, להיאבק נגד כל תופעה של גזענות ולאומנות, להגנת זכויות האדם, להגנת החירויות הדמוקרטיות, לשוויון זכויות עדתי.5.להיאבק לשוויון זכויות האשה, להבטחת חופש המצפון ולביטוח כל צורה של כפיה דתית.6.לפעול לכינון חברה סוציאליסטית בישראל.
הסתדרותאגודתישראלבארץישראלמטרת המפלגה :לפתור ברוח התורה והמסורה את כל השאלות אשר תעלינה יום יום על הפרק בחיי כלל ישראל, בשאיפה לאחד את עם ישראל בארץ ישראל תחת שלטון התורה ולהשליט את התורה על החיים הרוחניים, הכלכליים, האזרחים והמדיניים בארץ ישראל.
העצמאיםהחדשיםכוחחזקמטרות המפלגה הן:א. דמי קיום – חקיקת רשת ביטחון סוציאלית לעצמאים.ב. תיקוני חקיקה במוסד לביטוח לאומי בנוגע לזכויות בסיסיות לעצמאים ורפורמה ברשות המיסים.ג. הקלה ברגולציה לעסקים קטנים מול מוסדות השלטון.ד. הקמת מערך משפטי ללא עלות ע~י המדינה לסיוע לעסקים קטנים מול מוסדות השלטון.ה. צמצום הפערים החברתיים.ו. מהלכים למאבק ביוקר המחייה.ז. ביטול הדרישה להחזרי המענקים שניתנו ביתר בתקופת הקורונה.
הפיראטיםמטרות המפלגה :1.חופש הביטוי, המידע, הפרט, התנועה, ההפלגה וההעתקה2.צדק חברתי, רפואי, חינוכי ומקוון3.פיתוח וקידום המגזר הפיראטי
הציונותהחדשהמפלגתהעםמטרות המפלגה : עצמאות כלכלית ומדינית לישראלבטחון ופרנסה לכל משק ביתחיים בכבוד לניצולי השואה וצאצאיהם. 
התנועהתאריך רישום:  ה' באלול תשע~ד, 31 באוגוסט 2014מטרות המפלגה הן:1. המפלגה הנה מפלגה הפועלת להגן ולשמור על ערכיה של מדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית ודמוקרטית ,בצורה מאזנת ומשלבת בין ערכיה אלה .2. המפלגה תפעל לקידום וחיזוק הסכמי השלום הקיימים עם שכנותיה.3. המפלגה תפעל לקידום פתרון הסכסוך הישראלי- פלשתיני במתווה של שתי מדינות לשני עמים תוך שמירה על האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל.4. המפלגה תפעל לצמצום הפערים בחברה הישראלית תוך שינוי סדרי עדיפויות בתחומי החינוך, הרווחה, הכלכלה, הדיור וביטחון הפנים.5. המפלגה תפעל למען חלוקה צודקת של הנטל בחברה הישראלית לרבות חתירה לעבר חברה שוויונית וצודקת יותר בנושאי דת, מדינה ומגדר.6. המפלגה תגן על הזכויות האזרחיות לרבות חופש הפרט.
התנועההערביתלהתחדשותמטרות המפלגה :1.המשך התמיכה בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני בכדי להקים מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל בגבולות יוני 1967 ובירתה מזרח ירושלים וכן פתרון בעיית הפליטים באופן צודק ע~פ החלטות מועצת הבטחון. במסלול הישראלי-סורי לדרוש ולהאבק למען נסיגה מלאה מרמת הגולן וחתימת הסכם שלום עם סוריה וכן נסיגה מלאה מדרום לבנון וחתימת הסכם שלום עם לבנון בכדי להגיע לשלום כולל ובר קיימא באזור.2.העלאת ושינוי המעמד החוקי והאזרחי של האזרח הערבי בישראל וצמצום הפערים בין הסקטור היהודי והערבי ע~י מדיניות ~העדפה מתקנת~ בכל התחומים ובכדי להגיע לשיוויון אמיתי בין המגזר הערבי והיהודי בכל תחומי החיים.3.שחרור הווקף האיסלמי וניהולו באופן עמצאי ע~י ועד נבחר ע~י המוסלמים.4.להאבק למען ביטול מס רכוש, הכרה בכפרים הלא מוכרים והחזרת עקורי אקרת וברעם לכפריהם ע~פ החלטת בג~ץ.5.טיפול בבעיות ומציאת פתרונות לבעיות האזרחים הערביים בנגב ובערים המעורבות.6.להשתתף באופן פעיל בתהליך קבלת ההחלטות במדינה. להשפיע ולקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות.7.העלאת מעמד האשה הערביה בכל התחומים ע~י מדיניות של ~העדפה מתקנת~.
התקווהמפלגהציוניתלאומיתמטרות המפלגה :1.שמירת שלמותה של ארץ ישראל תחת שלטון העם היהודי. 2.נקיטת כל הצעדים המתחייבים מהצורך לבצר ולממש את זכותו של העם היהודי להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל. 3מניעת הקמתה של כל ישות פוליטית – אוטונומית או ריבונית זרה בארץ ישראל המערבית. 4.לפעול למען יישובם מחדש של הפליטים הערבים בארצות ערב וארצות קולטות הגירה. 5.להתנות אזרחות בישראל בהצהרת אמונים למדינה כמדינתו של העם היהודי.6.לפעול למען כינון חוקה שתבטיח את אופייה היהודי-ציוני של מדינת ישראל.7.לפעול למען חיזוק הדמוקרטיה בישראל, חיזוק הכנסת כמוסד מחוקק ומפקח על פעולות הממשלה. 8.לקבוע מערכת איזונים ובלמים חדשה בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת ומנגנון חדש בחירת שופטים.9.להיאבק בשחיתות על כל גילוייה בממשל בישראל, ושלטון האליטות על העם. 10.להגביל את התערבות המדינה בחיי האזרחים ורמיסת זכויות הפרט בידי הממשל.11.לספק שוויון הזדמנויות מלא לכל חלקי החברה בישראל.12.לפעול למען ליברליזציה של המשק בישראל, חיסול המונופולים הגלויים והסמויים,עידוד היוזמה הפרטית והעסקית על ידי מאבק בחסמים ביורוקראטיים.13.לפעול להורדת המיסוי בישראל ולקיצוץ בהוצאות הממשלה על ידי צמצום משמעותי של המגזר הציבורי.14.לפעול לארגונו מחדש של צה~ל ולתווית דרכו הציונית והמוסרית על ידי ניסוח הקוד האתי של צה~ל מחדש.15.לפעול ליצירת גשרים בין דתיים וחילוניים באורח של מיסודה של האמנה החברתית בניהם ועיגונה בהליכי חקיקה מתאימים.16.לפעול למען הגדלת השקעות המדינה במדע וטכנולוגיה.17.לפעול לחידוש התודעה הציונית, חיזוק הזהות הלאומית והדמוקראטית וחינוך לערכי היהדות ומורשת היהדות בקרב כל שכבות העם.18.לפעול להקמתם ולחיזוקם של ערוצי תקשורת מאוזנים שיבטאו כראוי את מגוון הדעות בציבוריות הישראלית.
זהותתנועהישראליתיהודיתמטרות המפלגה:1. מדינה יהודית –  מדינה החותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי, וקיבוץ עם ישראל לארצו. מדינה העוברת מציונות של קיום, לציונות של ייעוד – מתודעת השרידות, לתודעה ואתגר של תיקון עולם.2. מדינת חירות  –  מדינה המשיבה את מירב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי התערבותה של המדינה יוגבלו ככל הניתן למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות הלאומיות.3. מדינת המשפחה והקהילה  – מדינה המבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בניין הקהילה כאבני יסוד בבניין החברה.4.  מדינת שפע – מדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.5. מדינה ריבונית –  מדינה המממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.6. מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלחימה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.
זכויותנובקולנומטרות המפלגה:א. השוואת השכר, התנאים והפנסיה של שוטרים וסוהרים למשרתי הקבע בצה~ל.ב. חופש התאגדות לשוטרים וסוהרים.ג. העצמת מערכת המשפט וגופי האכיפה.ד. טיפול ומתן יחס הולם לנפגעי עבירה.ה. שיפור הטיפול בקשישים ונכים.
חוסןישראלמטרות המפלגה: המשך ביסוס וחיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לאור החזון הציוני כפי שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות תוך קביעת ושינוי סדר העדיפויות הלאומי בנושאים הבאים: חינוך, פיתוח תשתיות לאומיות, חקלאות, חוק משפט ובטחון פנים, מדיניות רווחה, שלום ובטחון.
חופש1. לקדם את הדמוקרטיה בישראל, להגן על מוסדותיה ולבער את השחיתות.2. לקדם חינוך איכותי, השכלה גבוהה, מדעים, תרבות ואומנויות.3. ביסוס ישראל כמדינה ליברלית וחופשית מכפיה דתית.
חזיתיהודיתלאומית
חירותתנועהלאומיתמטרות המפלגה :1.ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, בית לשבי ציון, המדינה תעודד עלייה וקליטתה ותפעל חיזוק החינוך היהודי בתפוצות. המדינה תעודד התיישבות יהודית בכל שטחי מדינת ישראל וארץ-ישראל. ירושלים, בירת הנצח, לא תחולק עוד.2.זכות העם היהודי על ארץ ישראל משולבת לבלי הפרד בזכות לשלום ולביטחון, לא יימסר שטח בארץ ישראל, לרבות ברמת הגולן לשלטון זר. המדינה תשאף להשיג הסכמי שלום עם כל שכנינו אך ךא על חשבון בטחון המדינה ותושביה.3.המדינה תקדם את השרשת ערכיה הנצחיים של תורת ישראל בחיי האומה.4.המדינה תגן על מהותה הדמוקרטית ותשמור על שיוויון זכויות לכל אזרחיה ותושביה תוך הקפדה על שלטון החוק. תכובד אי-תלות הרשות השופטת.5.תימשך חקיקת חוקי היסוד והרחבת זכויות האדם המוגנות על ידם, אך נושאי דת לא יכללו בהם אלא בהסכמה רחבה.6.אין כלכלה מתקדמת בלי צדק חברתי. המדינה תפעל להקטנת האבטלה והגברת התחרות במשק. המדינה תפעל לחיזוק השכבות החלשות וצמצום הפערים. המדינה תפעל ליישום זכותו של כל אדם למיצוי יכולתו וכשרונותיו ותעשה לעידוד אפשרויות ההשכלה לכל מיגזרי האוכלוסיה.
חץהמפלגההחילוניתהציוניתמטרות המפלגה :1.לפעול להגברת תודעת העליה בישראל וליצירת אחדות בעם אודות נחיצותה, חיוניותה ותרומתה למשק ולחברה.2.לפעול ליצירת תנאים הולמים לקליטה מוצלחת בתחומי התעסוקה, הדיור, החינוך, הרווחה והחברה, תוך ניצול הפוטנציאל האינטלקטואלי, הטכנולוגי והמקצועי האדיר של העולים.3.לפעול לשילובם ולקידומם של נציגי העולים בממשלה, בכנסת, בהסתדרות, ברשויות המקומיות, בחברות הממשלתיות והציבוריות ובכל מוסדות המימשל של ישראל.4.לפעול להגברת החינוך היהודי בתפוצות להבטחת הזיקה לעם ישראל, למדינת ישראל, לתרבות ולדת היהודית.5.לפעול להשגת שלום בין ישראל לבין שכנותיה והעולם הערבי כולו, תוך שמירה על ביטחון המדינה ועל אינטרסיה החיוניים.
יחדבראשותאליישימטרות המפלגה: 1.   המפלגה רואה את חשיבות ערכיה המסורתיים והיהודיים של היהדות בישראל.2.   המפלגה רואה את אהבת התורה, המדינה והארץ ערך מרכזי ועליון.3.   המפלגה תנהג על פי אמות מידה חברתיות ותשאף לצדק וטוהר ערכי.4.   המפלגה תפעל לאיחוד כל הזרמים בחברה הישראלית, לשם חיזוק הבטחון והרווחה של המדינה ולשם חיזוק ערכי היהדות.5.   המפלגה תפעל לחיזוק הקשרים של העם היהודי בעולם עם מדינת ישראל.
ייצוגשווהמטרות המפלגת :1.ייצוג שווה שכר שווה והזדמנויות שוות לנשים.2.ייצוג שווה בתהליכים המובילים לשלום ולמחויבות לקדמו.3.הצבת החינוך בראש סדר העדיפויות במטרה ליצור חברה שויונית וערכית.
ימיןישראלמטרות המפלגה :1.ישראל עם סגולה. העם היהודי כולו, לעדותיו, לדעותיו, למקומות מושבו ולדורותיו, עם אחד הוא.2.ארץ ישראל כולה של עם ישראל ושלו בלבד, ואין היא ניתנת לחלוקה.3.מורשת ישראל האמונית, המשפטית, התרבותית וההיסטורית אחת היא, ומתורת ישראל שואב עם ישראל את אחדותו וחיותו.4.מדינת ישראל היא מדינתו של עם ישראל, המדינה היהודית-ציונית, אשר תכליתה קיבוץ גלויות וחידוש הממלכתיות היהודית בארץ ישראל.5.החוקה והמשפט של מדינת ישראל יושתתו על המשפט העברי.6.הר הבית הוא ליבו של עם ישראל וכינון בית מקדשנו הוא יעד לאומי ראשון במעלה.
ימיןליברלא. מאבק לשמירה על אופייה הדמוקרטי, הלאומי והליברלי של מדינת ישראל – הבטחת עליונות שלטון החוק, כיבוד זכויות האדם והאזרח, כיבוד חירויות הפרט, ומאבק לשוויון זכויות, חובות והזדמנויות, לכל אזרחי המדינה ומניעת אפליה על רקע מין, נטייה מינית, גזע, עדה, דת ומעמד.ב. חתירה בלתי מתפשרת לביטחון מדינת ישראל ולשמירת שלמות גבולותיה, תוך ניסיון להגעה להסדרים מדיניים עם שכנותיה של המדינה ותוך מאבק בלתי מתפשר בטרור ויצירת קיר ברזל בטחוני.  ג. קידום חוקה למדינת ישראל.ד. קידום תיקונים בשיטת הבחירות והממשל על מנת לחזק ולבצר את משטרה הדמוקרטי והליברלי של מדינת ישראל.ה. הנחלת ערכים של שלטון החוק, טוהר המידות, שקיפות, יושרה, ניקיון כפיים ואתיקה במנגנוני השלטון המרכזי, השלטון המקומי ובשירות הציבורי, כמו גם מאבק בלתי מתפשר בשחיתות השלטונית הרווחת במדינת ישראל. ו. מאבק בלתי מתפשר בקשרי הון-שלטון, בפשע המאורגן, בהון השחור ובאלימות בכל מגזרי החברה. ז. קידום התחרות בשוק ובמשק תוך כדי מאבק בריכוזיות, במונופולים והורדת יוקר המחייה.ח. קידום משק ושוק חופשי, אשר יעודדו צמיחה כלכלית, משק תחרותי והגברת הפיריון, לצד רגישות חברתית והבטחת רשת ביטחון לחלשים בחברה, אשר תבטיח לכל אזרחי ישראל מינימום של חיים בכבוד. ט. מאבק למען שוויון זכויות וחובות בין כל אזרחי ישראל לרבות בנשיאה בנטל השירות הצבאי, תשלום המיסים ופריון בשוק העבודה, תוך קידום של שירות שוויוני לכל אזרחי המדינה ותושביה, בין אם  בשירות צבאי ובין אם בשירות אזרחי.י. מאבק למען אחריות ממלכתית לביטחון הפרט ולפרטיותו, לבריאות, לחינוך, לתחבורה ולאיכות סביבה.
יעודישראלעצמאיתודמוקרטיתמטרות המפלגה :1.ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, טיפוח אהבת ארץ ישראל.2.שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, זכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי הארץ.3.קיום ריבונות המדינה ובטחונה.4.השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ארץ ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר וטוהר המידות והקמת חברת איכות בארץ ישראל.5.קיום משטר ממלכתי ממלכתי-דמוקרטי במדינה, הבטחת עליונות החוק, האדם והאזרח, חופש המצפון, חרות הפרט, שיוויון זכויות והזדמנות לכל אזרחי המדינה ומניעת אפליה על כל רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה, הפרדת הדת מהמדינה.
ישעתידבראשותיאירלפיד1. לבנות ולחזק את המרכז הציוני-ליברלי ככלי מרכזי לשימור מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.2. לבנות את המפלגה כמפלגת שלטון בעלת תודעה היסטורית ומחויבות לאומית עמוקה.3. להגן על מערכת האיזונים והבלמים ההכרחית לקיומה של מדינת הלאום, לתת שיוויון זכויות אזרחי לכל תושב במדינה ולהתייצב מול כל קיצוניות.4. לשמור על זהותה היהודית של ישראל, ולהתנגד לכל כפיה. להיות מרכז רוחני ליהדות העולם.5. לחתור לשלום עם שכנינו, ובעיקר לשלום בתוכנו בין כל השבטים, העדות, הזרמים והדתות המרכיבים את החברה הישראלית.6. לחזק את שלטון החוק בישראל ולהילחם נגד כל תופעה של שחיתות שלטונית ונגד כל איום על מערכת המשפט הישראלית.7. להביא את ברכת הקידמה לישראל. לשמור ולקדם את ישראל כמדינה טכנולוגית, מתקדמת ומובילה עולמית בתחומי החדשנות.8. להעניק לכל ילד בישראל הזדמנות למצות את מלוא הפוטנציאל שלו ולפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית.שינוי מטרות המפלגה מיום 6.1.2022.
ישתקוהחבריפועליאגודתישראלואנשיחסדשומריתורהמטרות המפלגה:1.לארגן את היהודים הנאמנים ל-ה' ותורתו ולפתור ברוח התורה והמסורת את כל השאלות אשר תעלינה יום יום על הפרק בחיי כלל ישראל, בשאיפה לאחד את עם ישראל בארץ ישראל, תחת שלטון התורה ולבסס את שלטון התורה בחיים הרוחניים, הכלכליים, האזרחיים והמדיניים בארץ ישראל.2.לקדם את ענייני ומטרות המפלגה וחבריה.
ישרמטרות המפלגה: (1) קידום עקרונות הליבה של מדינת ישראל, כפי שנקבעו במגילת העצמאות, והם:א. מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;ב.  תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;ג.  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות;ד.  תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;ה. תושיט יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, ותהיה  מוכנה לתרום את חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו; ו. תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות;ז.  תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;ח.  ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.(2) קידום תפיסת עולם הומניסטית, ליברלית ודמוקרטית, המושתתת על אמפתיה ואחריות פעילה וכן על ערכי ליבה של שוויון, חופש, מימוש עצמי, הגינות, גישה שוויונית למשאבים והזדמנויות וקהילתיות.(3) ייצוג תושבי הפריפריות והשכבות המוחלשות בישראל, בדרך של שינוי סדרי עדיפויות, צמצום פערים חברתיים-כלכליים ויצירת מקורות מימון שיבטיחו זאת, ובדרך המאפשרת לציבורים שונים בתוך המדינה לפתח את זהותם.(4) בניית מערכת פוליטית דמוקרטית חדשה, המייצגת בצורה אמינה ואפקטיבית את כלל ציבור האזרחים והאינטרסים שלו.(5) השתתפות של כלל חברי המפלגה בהליכים הדמוקרטיים לקבלת החלטות: הצעת החלטות, דיונים, והצבעות על הנושאים החשובים העולים לדיון במליאת הכנסת ובממשלה ובוועדותיהן, או מועלים על ידי החברים עצמם – בין היתר באמצעות יישומון (אפליקציה).   (6) שינוי הדרגתי בדרכי הפעולה של מפלגות נוספות, ובסופו של דבר של הכנסת כולה, על ידי עידוד מנגנוני הייצוג הקיימים והפיכתם לדמוקרטיים ושקופים יותר, כדי שייצגו  באמינות וביעילות את כלל הציבור.(7) לשמש דוגמא ומופת של מנגנון פוליטי אופטימלי עבור אזרחי ישראל, המערכת הפוליטית הישראלית ומערכות דמוקרטיות בעולם.
ישראלאחרתמטרות המפלגה:1.קביעת סדר עדיפות חדש בחברה הישראלית.2.ייצוב וייעול מערכות השלטון בישראל באופן המעמיד את האזרח במוקד עשייתן.3.פיתוח דור העתיד תוך השקעה מסיבית בחינוך.4.גבולות מוגדרים ובטוחים למדינה למען חיים בשלום עם שכנינו.
ישראלאחתמטרות המפלגה :1.ישראל אחת תפעל כמפלגת מרכז במפה הפוליטית בישראל, הפועלת לאיגוד מרבית הגופים הפוליטיים, החברתיים, המפלגתיים והבלתי מפלגתיים בישראל תחת קורת גג אחת.במסגרת זו תפעל המפלגה כגוף מאוחד הפועל לנצחון בבחירות לכנסת, תוך מתן ביטוי למגוון הגופים המיוצגים בה, ע~פ כללים שייקבעו במוסדות המפלגה.2.מבחינה מדינית תפעל המפלגה לחידוש תהליך השלום עם כל המדינות והעמים שלהם סכסוך עם ישראל, תוך שמירה על בטחונה ורווחתה של מדינת ישראל לצד שכנותיה.3.המפלגה תציב סדר יום כלכלי-חברתי המתבסס על שילוב תוך איזון, של עקרונות הכלכלה החופשית, ועקרונות מדיניות רווחה לשם הגברת חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל התלוי גם בלכידות החברתית ובשוויון הזדמנויות לכל אזרחיה.4.המפלגה תפעל לשילוב מירב מרכיבי האוכלוסיה בחיים התרבותיים, הכלכליים והחברתיים בישראל, תוך שאיפה לחלוקה צודקת של חובות המוטלים על האזרחים בישראל ושל המשאבים המוקצים לטובתם.5.המפלגה תפעל למציאת המכנה המשותף שיאפשר לה לפעול להגשמת מטרותיה מתוך הסכמה רחבה בציבור, מבלי לוותר על המייחד כל קבוצה באוכלוסיה בישראל מבחינה דתית ותרבותית ומכל בחינה אחרת, כל זאת תוך כיבוד הדדי של אמונות ודעות של קבוצות ומגזרים שונים בישראל.6.ישראל אחת תשאף להקים ממשלה בישראל המתבססת על הסכמה לאומית ובסיס פרלמנטרי רחב, אשר תאפשר לה לפעול להגשמת מטרותיה, כל זאת מבלי לאפשר לגורמי מיעוט קיצוניים לכפות עמדתם על הרוב בנושאים מהותיים ומרכזיים.
ישראלביתינומטרות המפלגות :1.המפלגה תפעל לחיזוק המכנה המאחד את כל אזרחי המדינה לזרמיהם והשקפותיהם, למען סובלנות, כבוד הדדי וכיבוד זכויות היחיד.2.המפלגה תפעל בתחומי החברה והכלכלה תוך סיוע לקבוצות אוכלוסיית מיעוטי יכולת וזוגות צעירים בתחום הבניה התקציבית ותפעל לקידום תכנית שיקום לעיירות הפיתוח על בסיס רפורמה בקרקעות.3.המפלגה תפעל למען הקמת זרם חינוך מוכר נוסף – זרם החינוך המדעי-טכנולוגי, כקורת גג לכל המסגרות של חינוך לא פורמלי בתחומי המדעים והטכנולוגיה (כגון מורים עולים).4.המפלגה תפעל למען העברת הסמכויות והטיפול בעולה ממשרד הקליטה לשלטון מקומי.5.המפלגה תפעל למען אימוץ המלצות ועדת נאמן להבטחת אחדותו של העם היהודי.6.המפלגה תפעל למען פתיחות וגמישות בשירות הציבורי.7.המפלגה תפעל למען מתן זכות בחירה לישראלים השוהים בחו~ל ושינוי מדיניות הענקת אזרחות אשרות כניסה ודרכונים.8.המפלגה תפעל למען הפרדת רשויות – קבלה ורישום של מסקנות ועדת שמגר.9.המפלגה תפעל למען קבלת חוקה כמסמך שלם על בסיס הקונצנזוס הקיים ומקיף וכינון בית משפט לחוקה.10.המפלגה תפעל למען משטר נשיאותי.11.המפלגה תפעל למען קבלת עיקרון ההפרדה על בסיס תוכנית ~אלון פלוס~.12.המפלגה תפעלל מען הקמת מיידית של המועצה לביטחון לאומי
ישראלבעליהמטרות המפלגה :1.לקדם בדרך חוקית את המטרות המדיניות והחברתיות דלהלן ולהביא לייצוגנו בכנסת ע~י נבחרים.2.לפעול בכנסת, בממשלה ובחברה לקידומן של המטרות דלהלן.3.לפעול למען קיבוץ רוב העם היהודי בארץ ישראל בעתיד הנראה לעין.4.לפעול למען יצירת התנאים הנחוצים לקליטתו של רוב העם היהודי בארץ ישראל ולניצול מירבי של כוחותיו האינטלקטואליים והנפשיים, שנצברו בעם היהודי במשך אלפי שנים, לקידומו של העם היהודי.5.לפעול בתחומי הביטחון, הכלכלה, החינוך והחברה כדי ליצור תנאי קליטה טובים של העם היהודי במדינת ישראל.
ישראלחזקהמטרות המפלגה :1.בנית ישראל כמדינת רווחה בה הממשלה אחראית לרווחת האזרח. 2.הבטחת קיומה של ישראל על ידי חיזוק עליונותה הצבאית באזור ובעיקר מול אירן ושלוחיה. 3.מאמץ נחוש להשגת הסכם ישראלי-פלשתינאי על בסיס שתי מדינות. 4.שמירת נופה של ארץ – ישראל והבטחת אוויר נקי ומים צלולים לאזרחיה.
כבודהאדםמטרות המפלגה :1.קידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.2.הבטחת ביטחון מדינת ישראל, ריבונותה ושלמותה.3קידום זכויות האדם האזרחיות, התרבותיות והחברתיות בישראל.4.קיבוץ רוב העם היהודי בארץ ישראל בעתיד הנראה לעין.5.קידום הכלכלה החופשית בישראל.6.צמצום הפערים החברתיים והכלכליים בחברה ישראלית.
כבודומסורתהתנועההלאומיתחברתיתבישראלמטרות מהפלגה :1.לייצג את כלל הציבור – שומרי המצוות, המסורתי והחילוני ובין היתר למנוע הפליה של צבורים אלו. 2.להגיש רשימה לבחירות לכנסת3.לשמר את מסורת ישראל. 4.לטפח את אהבת ישראל. 5.לטפח את אהבת ארץ ישראל. 6.שינוי שיטת הממשל בישראל במטרה להביא ליציבות שלטונית. 7.לטפל בבעיית החסמים הבירוקרטים שיש במדינת ישראל והמצויים בכל תחום, זאת במטרה להקל על רווחת האזרחים והתנהלותם מול רשויות המדינה ופקידיה. 8.לפעול ולטפח את החינוך, הבריאות, התרבות, הביטחון, החברה והקהילה, עלייה, תקשורת, התשתיות, יחסי החוץ, איכות החיים, רווחה, סעד, וכל משימה לאומית / חברתית אשר המפלגה תמצא לנכון. 9.לפעול לקיום עקרונות היסוד של המפלגה כפי שמופיעים בתקנונה.
כוחאזרחי1. המפלגה רואה במדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ותפעל לקיום שוויון מגדרי ולמתן זכויות שוות לקבוצות דתיות ואתניות, תוך שמירה על זכויות אזרחים בעלי מעמד כלכלי שונה.2. המפלגה דוגלת בהפרדת רשויות מוחלטת ובשינוי שיטת הבחירות:א. ראש המפלגה, אשר קיבלה את מירב הקולות בבחירות לכנסת, יהיה אוטומטית ראש הממשלה, ללא צורך במנדט הנשיא להרכבת הממשלה ו/או צורך באימון הכנסת.ב. כדי להבטיח את המשילות והמקצועיות של הרשויות המחוקקת והמבצעת המפלגה תקדם בחירות אישיות אזוריות של מחצית מחברי הכנסת ועוד מחצית מחברי הכנסת ייבחרו ברשימות מפלגתיות.ג. המפלגה תפעל למינוי שרים שאינם חברי כנסת, אלא אנשי מקצוע.3. המפלגה רואה חשיבות עליונה בביטחונה וריבונותה של מדינת ישראל ותפעל להבטחת האינטרסים הלאומיים שלה.4. המפלגה תפעל למען רוח האחדות והסולידריות בין אזרחי המדינה, ותקדם שותפות בין הפרט, החברה והמדינה על בסיס דיאלוג למען קידומה החברתי-כלכלי והפוליטי של מדינת ישראל.5. המפלגה תפעל להבטיח שוויון זכויות ושוויון חובות מלא בין אזרחי ישראל.6. המפלגה דוגלת בשלטון החוק, זכויות שוות לחיים, להשכלה, לטיפול רפואי, לביטחון חברתי ולתנאים שווים להתפתחותו של האזרח, לעצמאות כלכלית וחברתית.7. המפלגה תפעל להבטיח שכר הוגן לאזרחים עובדים ולתמוך באזרחים מעוטי יכולת.8. המפלגה תפעל להבטיח תנאים לקבלת חינוך איכותי בשיטות ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר.9. המפלגה תפעל לקדם את מערכת הבריאות בארץ, תוך התמקדות בשיפור המצב הבריאותי של האזרחים, תוחלת חייהם ואיכותם. המפלגה תעודד מעורבות המדינה בקידום אורח חיים בריא של האזרחים.10. המפלגה רואה צורך ברפורמות כלכליות על בסיס טכנולוגיות ירוקות, השומרות על הסביבה.
כולנובראשותמשהכחלוןמטרות המפלגה: 1.   המפלגה בראשות משה כחלון הוקמה בכדי לחדש את התקווה לחיים טובים לכל אזרח בישראל, וליצירת חברה ראויה שישראלים גאים ורוצים לחיות בה.2.    קיום מנהיגות ציבורית ראויה הפועלת למען העם תוך סטנדרטים של טוהר המידות.3.    חוסן כלכלי-חברתי לאזרחי ישראל באמצעות עידוד התעסוקה בשכר הראוי, העלאת הפריון ועידוד העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.4.    יצירת שיוויון הזדמנויות לכלל אזרחי ישראל, שילוב אוכלוסיותהמיעוטים בישראל בחברה ובכלכלה.5.    הוזלת יוקר המחיה בישראל בכל התחומים ובפרט בתחומי הדיור, המזון והפיננסים על ידי עידוד התחרותיות.6.    קיום שירותים יעילים וזולים לאזרח תוך פישוט וקיצור בירוקרטיה מיותרת.7.    יצירת אופק מדיני – בטחוני למדינת ישראל באמצעות פעולה בלתי מתפשרת לשמירת ביטחון אזרחי ישראל לצד שאיפה להסדר מדיני עם שכנינו.8.    טיפוח מערכת בריאות ציבורית שוויונית המעניקה לכל אזרח בישראל זמינות גבוהה ואיכות ראויה של טיפול רפואי.9.    יצירת תחושת ביטחון אישי לאזרח בישראל תוך החמרת הענישה על עבירות רכוש ועבירות אלימות.10.איכות חיים טובה בה צעירים ומבוגרים נהנים מתרבות, אמנות, ספורט, איכות סביבה ראויה ומימוש זכותם הדתית והאישית.
כולנוחבריםננח
כחלגימלאיםמטרות המפלגה :1.לפעול בכל דרך פוליטית וציבורית לשיפור רמת חייהם של הגימלאים והאזרחים הוותיקים ןלמימוש זכותם לקיום הוגן ומכובד.2.לפעול בדרך של יוזמות חקיקה ובכל דרך אחרת לשמירת זכויות הגימלאים והאזרחים הוותיקים בתחומי הפנסיה, הבריאות והביטוח הלאומי.3.לפעול להעשרת תרבות הפנאי, הידע וההשכלה של האוכלוסיה הבוגרת.4.לקדם את ענייניהם של אנשים מוגבלים ונכים בכל גיל.5.לקדם את ענייניהם של ניצולי השואה החיים בישראל.
כחלהשפיעמטרות המפלגה :1.שיפור זכויות אנשים עם מוגבלויות והשוואת הזכויות בין הקבוצות השונות עם מוגבלויות. 2.לחימה למען הפסקת הבירוקרטיה השוחקת בכל צורותיה. 3.מתן השכלה גבוהה חינם לכל אזרח.
כלישראלאחיםלשוויוןחברתימטרות המפלגה:  לחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ושוויונית.להביא שוויון וצדק חברתי לחברה הישראלית בדגש לאוכלוסיות מוחלשות בתחום: דיור, תעסוקה, חינוך, כלכלה, רווחה, דת, מורשת ומסורת.לסייע להעלות את יהודי התפוצות למדינת ישראל ולאפשר שילובם בחברה הישראלית.
כראמהומוסאואכבודושוויוןמטרות המפלגה: קידום חיים משותפים בכבוד ושוויון בין מרכיבי החברה הישראלית.קידום מעורבות החברה הערבית בקבלת החלטות הנוגעות להם.קידום מעמד האישה הערביה ועידוד השתלבותה במוסדות שונים.הכנת תכנית להקמת אזורי תעשייה בישובים הערביים לפתרון בעיות התעסוקה ועידוד משקיעים יהודים וערבים לשם כך.גיבוש תכנית לפתרון בעיית הקרקעות והדיור במגזר הערבי, הכנת תבנית משותפת ~ערבית יהודית~ לפתרון מצוקת הדיור.פתרון הסכסוך הישראלי – פלסטיני והשגת שלום כולל באזור וקידומו עם העולם הערבי.
לבעוליםלמעןישראלמטרות המפלגה :1.לב הינה מפלגה חברתית אשר שמה לה למטרה לחיזוק ושיפור מצבם הכלכלי והחברתי של אוכלוסיות העולים, שכבות המצוקה וחיילים משוחררים.2.לב תפעל להגדלת המשאבים וההשקעות בתחום החינוך, תוך הרחבתו והפיכתו לזמין, ממשי ושווה לכל כיס, מתוך אמונה כי הערובה האמיתית לחוסנה, אחדותה ועתידה של החברה הישראלית טמונים בחינוך ובהשכלה.3.לב תסייע בפתרון בעיית הדיור של עולים, אוכלוסיות מעוטות יכולת וזוגות צעירים, ע~י קידום פתרונות בתחום הבנייה התקציבית, הגדלת סכומי המשכנתאות והרחבת בסיס הזכאות, תוך שיפור תנאי ההחזר.4.לב תפעל להקלת נטל התשלומים בגין שירותי בריאות המוטלים כיום על השכבות החלשות של החברה הישראלית ותפעל לאישור תוספת ניכרת של מיטות וכ~א בבית החולים.5.לב תפעל למיגור האבטלה האבטלה ע~י הקמת אזורי סחר חופשי בסמוך למוקדי אבטלה, הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף בנגב, בניית קווי רכבת לדרום הארץ והזרמת תקציבים לפרויקטים בתחום התשתיות.6.לב תפעל להגדלת חופשת הלידה בתשלום לשנה, תוך הרחבת בסיס הזכאות לנשים ולגברים ותפעל להשתתפות המדינה עבור הוצאות העסקת מטפלת לפעוטות של נשים עובדות.7.לב תפעל לסייע ולהקל על קליטתם של עולים במקומות עבודה ע~פ מקצועותיהם בארצות מוצאם ותפעל להחשת הליכי הרישוי של מהנדסים ורופאים עולים.8.לב תפעל לחקיקת חוקה לישראל, תוך עיגון הסטטוס קוו הקיים בין הזרמים השונים באוכלוסיה וגיבוש פתרונות בהסכמה לסוגיות שבמחלוקת.
לזוזמטרות המפלגה :1.לשפר את המצב הכלכלי2.לשפר את המצב החברתי3לשפר את המצב הביטחוני4.לצמצם את תאונות הדרכים
לח~םלוחמיחברהמאוחדיםמטרות המפלגה :1.לאגד את כל אזרחי המדינה באשר הם במגמה לפעול במשותף כדי להשיג את המטרות נובעות מערכי היסוד של עם ישראל ומדינת ישראל.2.לפעול לשינוי סדר העדיפויות הלאומי ושינוי חלוקת משאבי המדינה כך שתמנע המשך הפגיעה בזכויות חסרי היכולת לחינוך ראוי, קורת גג, מזון וטיפול רפואי הולם.3.לפעול תוך חתירה לצדק חברתי, הבטחת זכויות האדם, חיזוק ערכי הדמוקרטיה והבטחת זכותו של כל אדם לעבודה, קורת גג, טיפול הולם וינוך ראוי לילדיו.4.לפעול להקטנת הפער החברתי – כלכלי ולקביעת סף מחיה לקיום מינימלי בכבוד, כך שכל אדם אכן יוכל להתכלכל בכבוד.5.לחתור לטיפול יסודי בחקיקה וההסדרים הסוציאליים ולוודא שכל ילד יקבל חינוך ראוי ויוכל להשתתף בכל פעילות בית ספרית בלא קשר ליכולת הכלכלית של משפחתו.6.לפעול למתן אפשרויות תעסוקה לכל מובטל, ועידוד יציאה לעבודה תוך שינוי החקיקה וההסדרים הקיימים כך שהוצאות כגון: משכנתא, גני ילדים וכד' יהיו הוצאה מוכרת לצורכי מס.7.לפעול לשוויון זכויות עם מוגבלויות ולאכיפת המסייעים לאוכלוסיה זו.
למעננומןאג'לנאמטרות המפלגה:מפלגת למעננו הינה מפלגה חברתית שתפעל על מנת לקדם את הסוגיות החברתיות והכלכליות של החברה הערבית בישראל.מפלגת למעננו תפעל למימוש תכנית מקיפה לפתרון סוגיות חברתיות אזרחיות הנמצאות על סדר יומה של החברה הערבית במטרה להביא לפתרונן הלכה למעשה מתוך הכרה בחשיבות צמצום הפערים וחיזוק מעמד הביניים בחברה הערבית הישראלית.המפלגה תפעל ליצירת הקצאה שיוויונית של משאבים, שדרוג מערכת החינוך והשוואת התוצאות לממוצע הציונים הכללי הישראלי תוך הרחבת מעגל הרוכשים השכלה גבוהה.מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.גיבוש תכנית מקיפה לקידום מעמד הנשים בחברה הערבית.קידום תכנית מתאר ארצית כבסיס לפתרון מצוקת הדיור בחברה הערבית.קידום חקיקה שתסדיר צמצום פערים על ידי מתן הזדמנויות שווה בהשתלבות במקומות תעסוקה.קירוב הלבבות בין האזרחים היהודים הערבים ובני כל הדתות למען ביצור חוסנה של החברה הישראלית.פיתוח התשתיות הפיזיות בערים ובכפרים הערבים.צמצום מספר אי המועסקים והגדלת מספר העובדים בתעשייה ובכלכלה.חיזוקם של סקטור העצמאים במדינה בדגש על העסקים הבינוניים והקטנים.
מגןבראשותגלהירשמטרות המפלגה:להגן על אחדות עם ישראל ולחזק את השיח הסבלני, המאחד והמחבר.להגן על חבלי מולדת ומרחבי ביטחון של ישראל.להגן על המיעוטים, האחרים והמוחלשים בישראל.להגן על מעמדם של המשרתים בכוחות הביטחון ולחזק אותם ואת בני משפחותיהם.להגן על זכויות האזרחים ועל הצדק במערכת אכיפת החוק.להגן על מרכזיותה של מסורת ישראל והזיקה למורשת עם ישראל.להגן על החינוך והביטחון כראשונים בסדר העדיפויות הלאומי.
מד~עמפלגהדמוקרטיתערביתמטרות המפלגה :1.לפעול למתן פתרון הבעיות הכלכליות והחברתיות שמעיקות על אזרחי המדינה ללא הבדלי מין, דת ולאום.2.גישור על הפערים בחברה הישראלית והבטחת שוויון מלא בין כל אזרחי המדינה והעמקת הדו קיום היהודי ערבי במדינת ישראל ובעולם.3.השגת שלום צודק ובר קיימא בין ישראל ושכנותיה, שיתבסס על העקרון של שתי מדינות לשני עמים ישראלי ופלסטיני, סיום הלוחמה והבטחת שיגשוג ורווחה לכל עמי האזור.
מהפךבחינוךמטרות המפלגה :מפלגה לאומית חברתית שתפעל לקידום החינוך, ההוראה ואיכות החיים בישראל, להעלאת מעמד המורה, ההשכלה הגבוהה ומערכת החינוך בכללותה, והעלאת החינוך וההוראה בישראל לראש סדר העדיפות הלאומי. התנועה תפעל בין היתר להטמעת והפעלת רפורמות כגון ~עז לתמורה~ במערכת החינוך בישראל.
מהתחלההמטרות:חיזוק ושיפור השירות הציבוריחינוך כיעד אסטרטגי לצמצום פערים.תוכנית אסטרטגית לפיתוח ישראל 2040.קידום עסקים קטנים ובינוניים, בריאות וצמיחה.
מולדתתנועתנאמניארץישראלויוצאיהתחיהמטרות המפלגה :1.תנועת ~מולדת~ קמה כדי לפעול למען ההגשמה הציונית ברוח האבות המייסדים, שראו את זכותנו הבלעדית והבלתי מעורערת על ארץ ישראל ועל שיבת העם היהודי לארצו וזכותו לבנותה כמדינה ריבונית לעצמו בביטחון ובשלום.2.ארץ ישראל המערבית היא חטיבה גיאו-פוליטית אחת ואיננה ניתנת לחלוקה לישויות מדיניות נפרדות ולפיכך עליה להישאר לעד בידי העם היהודי ומדינת ישראל.  ארץ ישראל המערבית ורמת הגולן הם המיזער הנדרש לגבולות בני הגנה.3.תנועת ~מולדת~ היא תנועה המאמינה באחדות הבלתי נפרדת של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
מורשתאבותמטרות המפלגה :1.סיסמתנו – ~כל ארץ ישראל לכל עם ישראל לפי תורת ישראל~2.החינוך למורשת אבות הינו יסוד בחיי העם היהודי לדורותיו ולכן יושקעו כל המשאבים הנדרשים לחיזוק החינוך היהודי ע~י יום לימודים ארוך, חינוך חובה לכל הגילאים, והעמקת ידיעת מורשת-אבות לכלל התלמידים.3.תקבע מדיניות של ביטול העוני ומניעת פערים בין עניים לעשירים תוך העדפת משפחות ברוכות-ילדים.
מחנהישראלמטרות המפלגה: איחוד הכוחות הנאמנים לה' ולתורתו להובלת הנהגה ציבורית ללא מחיצות של עדה או מגזר.הגברת הזהות היהודית של המדינה בכל תחומי החיים וחתירה לשמירה על שלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ.חיזוק והעצמת הנוכחות, ההתיישבות, השליטה והביטחון בכל מרחבי ארץ ישראל. התנגדות מוחלטת לכל ויתור על חלק מהארץ ומסירתו לעם זר.העצמת ההרתעה של מדינת ישראל אל מול אויביה והשגת ביטחון ושלום אמת עם המדינות הסובבות אותנו.מערכת משפט מתוקנת על פי תורתנו הקדושה.מדיניות רווחה על פי תורה. יצירת איזונים נכונים כפי שהתורה מחייבת, בין זכויות הקנין והממון של כל אדם, לבין חובתה של החברה להגן על החלש והנזקק ולאפשר לו חיים בכבוד.החינוך היהודי כתשתית רעיונית במערכת החינוך.אור לגויים – הפצת אור ישראל לכל העולם וחינוך לקיום שבע מצוות בני נח.קידום גאולת עם ישראל בארצו, ודאגה ליהודי בכל מקום בעולם.
מימדמדינהיהודיתמדינהדמוקרטיתמטרות המפלגה :1.לייצג, לטפח, לחזק ולהפיץ את הערכים של הציונות הדתית בארץ ומחוצה לה.2.לשמש ולטפח גשר של הבנה, סובלנות והערכה בין הציבור הדתי והחילוני בישראל ולפעול למען אחדות העם בישראל ובתפוצות הגולה.3.לעשות לביצורה, חיזוקה, בטחונה ובניינה של מדינת ישראל והשפיע של החיים החברתיים, הכלכליים, הרוחניים והמדיניים במדינת ישראל על יסודות של תורת ישראל, אהבת ישראל, ערכי נדמוקרטיה וקיום העם והמדינה.
מנהיגותיהודיתלישראלמטרות המפלגה :1.השבת ההוויה הישראלית ומדינת ישראל מתוך בחירה חופשית וללא כפיה למקורות היהדות ותורת ישראל.2.העמדת מנהיגות שתוביל את מדינת ישראל בהרשאת תורת ישראל וערכי התרבות וההיסטוריה היהודית לקראת הגשמת שאיפת הדורות לגאולה שלמה.
מנהיגותמקומיתמשניםאתהמשוואה מטרות המפלגה:א. בניית חברה המאמינה בערכי השוויון, הצדק והחירות לאורה של מגילת העצמאות של ישראל.ב. חזיוק הנציגות הנבחרת בשלטון המקומי בישראל.ג. חיזוק השפעת תושבי הרשויות המקומיות והאזוריות על קובעי המדיניות בישראל.
מפ~םמפלגתהפועליםהמאוחדתמטרות המפלגה :1.לפעול למען מדינת ישראל דמוקרטית והומנית ושויון לכל אזרחיה ללא הבדל לאום, דת ומין.2.לפעול למען מדינת-ישראל מושתת על ערכי עבודה, צדק סוציאלי ואחוות עמלי העיר, הכפר והקיבוץ.3.לפעול למען שלום צודק בין ישראל ועמי האיזור, שיתוף פעולה וסולידריות בין העמים.
מפלגהמתקדמתליברליתדמוקרטיתמטרות המפלגה :1.חיזוק ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.2.קידום ערכי צדק, שוויון, חינוך וכלכלה.3.קידום ענייני בטחון המדינה.4.קידום הליכי הסכם שלום עם מדינות שכנות בדרכים דיפלומטיות.5.חיזוק ועידוד עליית יהודים למדינת ישראל.6.קידום וחיזוק קשרי שיתוף דיפלומטיים וכלכליים עם מדינות העולם בכלל ומדינות אירופה ורוסיה בפרט.
מפלגהערביתאיסלמיתמטרות המפלגה :1.שמירה והגנה על הזכויות האזרחיות והדתיות למגזר הערבי בישראל, שמירה על הצדק החברתי והמאבק באפליה ובגזענות בכל צורותיה, ובראש מעיינה שחרור ההקדש האסלמי וניהולי בידי וועדות אסלמיות נבחרות.2.תמיכה בתהליך השלום ובשלום צודק וכולל בכל האזור.3.לשרת את האוכלוסיה הערבית ואת האינטרסים שלה בכנות ולעשות ככל שניתן לצורך אחדות האוכלוסיה הערבית בישראל.4.לפעול למען העדפת המגזר הערבי בתקציבים לצורך קבלת שיוויון זכויות מלא בהשוואה למגזר היהודי ולהשיג מטרה זו יחד עם המפלגות היהודיות הדמוקרטיות התומכות בשלום ובשוויון.5.לפעול ככל שניתן להקמת קואליציה ערבית רחבה לכל הכוחות הפועלים במגזר הערבי לצורך שירות ענייני ויעיל לאוכלוסיה הערבית ולרווחתה.
מפלגת  פנינהרוזנבלוםמטרות המפלגה :1.לפעול למען קידום זכויות האישה והפרט בישראל.2.לפעול למען חיזוק הכלכלה וקידום העצמאים בישראל.3.לפעול למען חיזוק מבנה החברה בישראל.4.לפעול למען קידום וחיזוק החינוך בישראל.5.לפעול למען ציבור הגימלאים בישראל.6.לפעול למען קידום השלום והביטחון במזרח התיכון.
מפלגתבאנומטרות המפלגה הן:ליצור מערכת שלטונית החותרת לשיפור מתמיד של חיי האזרח ומעמידה את איכות החיים של הפרט בישראל בראש סדר העדיפויות.לצמצם את המתחים בין הקהילות השונות בישראל ולחזק את הדומה והשווה בין האזרחים כדי לחיות בשלום ובאחדות למרות המגוון וההבדלים.ליצור מתווה של שיתוף פעולה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי שבאמצעותו יוכלו להגיע להישגים עבור האזרח בכל מקום.לייצר מנהיגות אחרת הדוגלת בהבנה והכלה של השונה והאחר. מנהיגות שמטרתה להוריד את המתחים ולאחות שסעים במדינה בדרכי נועם ובהידברות.
מפלגתגה~תגושהתנ~כימטרות המפלגה:הגוש התנ~כי מבסס את עקרונותיו על הבטחות התנ~ך וקדושת התנ~ך גם ליהודים וגם לנוצרים.הגוש התנ~כי מאמין בשלמות המולדת ומתנגד לוויתורים טריטוריאליים כלשהם לאחר הטעויות הטרגיות שנעשו בעזה ובצפון השומרון.הגוש התנ~כי מגן על כל מי שמאמין בתנ~ך ומתנגד לטיהור אתני של יהודים ונוצרים מארץ ישראל. מדובר בנוצרים דוברי ערבית מאזורים דוברי ערבית והיהודים מיהודה ושומרון.יוקם גוש תנ~כי בינלאומי שמרכזו בירושלים שייצג מפלגות בכל העולם הדוגלות בתרבות המערבית היהודית – נוצרית הדמוקרטית.הגוש התנ~כי יפעל לחזק את ישראל על ידי הקמת תכנית לשיפור ההסברה בכל העולם. דוברים יהודים ונוצריים יגויסו לשפר את תדמיתה של ישראל בעולם ולהגן על הדמוקרטיה המערבית.הגוש התנ~כי ימשוך משקיעים מכל העולם ובמיוחד יהודים ונוצרים כדי להניח תשתית כלכלית כדי לפרוץ את צוואר הבקבוק שמונע עלייה ומעודד ירידה מן הארץ.הגוש התנ~כי מאוד מודאג מירידת כ-3 מיליון יהודים שעזבו את הארץ ב-70 שנות קיומה של מדינת ישראל ורואה בכך טרגדיה לאומית. הגוש התנ~כי יפעל לעודד את חזרתם הביתה.הגוש התנ~כי יפעל לקלוט את קרבנות הטרור כעולים חדשים בישראל, כפתרון ליהודים ובני זוגם וקרוביהם הנוצרים שיגיעו יחד לישראל בימים ההם לפי חוק השבות.
מפלגתהאזרחיםהותיקיםמנהיגותחדשהונמרצתלאזרחיםהותיקים
מפלגתהאחדותהלאומיתמטרות המפלגה :1.קידום האינטרסים של האוכלוסיה הערבית בישראל, לשוויון זכויות מלא, שותפות בקביעת המדיניות החברתית, הכלכלית והפוליטית בכל מוסדות המדינה.2.קידום האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל יהודים וערבים למען שלום אמת וצודק בין ישראל ושכנותיה בכלל ובין ישראל והעם הפלסטיני בפרט, שלום המושתת על בסיס שתי מדינות, מדינה פלסטינית עצמאית לצידה של ישראל.3.קידום מעמד האשה בכל התחומים.4.קידום האינטרסים של כלל ציבור העובדים בישראל והעובדים הערבים בפרט.5.לפעול למען חוקה במדינת ישראל שתערוב לדמוקרטיה ושיוויון כלפי כלל האזרחים ללא הבדל לאום, דת, גזע ומין.
מפלגתהבחירההדמוקרטיתמטרות המפלגה :1.לפעול לחיזוקה של מדינת ישראל וכינונה כמדינה מפותחת ודמוקרטית שתהיה ראויה לחיי כל אזרחיה ואשר תקדם עליית יהודים לישראל מכל מדינות הגולה.2.לפעול לחיזוק המדינה וקיומה בגבולות בטוחים, המבטיחים לאזרחי המדינה בטחון ושלום.3.לשפר את הניהול הדמוקרטי של מערכות המדינה ולמנוע הפיכת ישראל למדינה תיאוקרטית.4.לשנות סדרי עדיפויות ממלכתיים, תוך כדי העלאת נושא קליטת העלייה לרמת המטרות האסטרטגיות העיקריות של המדינה.5.לפעול לשינוי מערכת החינוך להבטחת קבלת חינוך בסיסי אחיד לכולם.6.לפעול לשינוי ביחסים בין דת למדינה ולהבטיח מימוש מלא של אורח חיים חילוני ודתי ומניעת לחצים מצד כלשהו של משנהו.7.לפעול ליצירת תנאים כלכליים שיאפשרו מתן עדיפויות לעליית היהודים מהגולה.
מפלגתההתיישבותמטרות המפלגה :1.מטרותיה של המפלגה הן לאגד את כל אזרחי המדינה בעיר, בכפר, בקיבוץ ובמושב כדי להשיג את המטרות הנובעות מערכי היסוד של עם ישראל ומדינת ישראל.2.לפעול לארגונה מחדש של המערכת הבנקאית תוך ביזורה, פיצולה והתאמתה למשק הישראלי בהתאם לעקרונות שהונחו את ועדת בייסקי וועדת ברודט.3.לפעול לתיקונים בחקיקה ולישום החוק והפסיקה ביחסי בנק לקוח.4.חתירה לשלום תוך עמידה על כך שגבולות הקבע של מדינת ישראל יושתתו על עקרון מינימום שליטה על עם זר, ומקסימום שליטה טריטוריאלית תוך הבטחת אופיה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל.5.לפעול להבטחת שלומה בטחונה, התפתחותה ושישוגה הכלכלי, החברתי והלאומי של מדינת ישראל, תוך חתירה לצדק חברתי, הבטחת זכויות אדם, חיזוק ערכי הדמוקרטיה והבטחת זכותו של כל יהודי לעלות לישראל בהתאם לעקרונות מגילת העצמאות.6.לפעול לחקיקת חוקה לישראל.
מפלגתהירוקים –  למעןישראלירוקהלאיכותהסביבהוהחייםבישראלמטרות המפלגה :1.לקדם את נושא איכות הסביבה ולהעמידו על סדר היום הציבורי.2.להגביר את המודעות לשמירה על הטבע, החי והצומח מפני פגיעת בני האדם, רשויות ומפעלים תעשייתים.3.לפעול לחקיקת חוקים שעניינם בין היתר שמירה על מרחב המחיה של האדם, החי והצומח וליישומם ואכיפתם של החוקים הקיימים במדינת ישראל בנושאים אלה.
מפלגתהמרכזמטרות המפלגה:1.לקיים שלטון דמוקרטי, על בסיס הכרה בערך האדם, זכויות היסוד שלו לקדושת חייו, לחירותיו ולחופש דת ומצפון, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ובאופן התואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.2.להבטיח שיוויון מלא לכלל אזרחיה של מדינת ישראל, ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ובאופן התואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.3.לקיים שלטון המכיר בעליונות שלטון החוק, תוך שמירת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולהשתית את סדרי הממשל והמינהל הציבורי על עקרונות של שלטון החוק, הצדק, השוויון וההגינות, תוך החלתם והפעלתם באופן המבטיח הגנה על זכויות הפרט ובטחונו והשומר על אמון הציבור במוסדות השילטון.4.להסדיר חוקה למדינת ישראל, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, אשר תגבש, בין היתר, את זכויות היסוד של האדם בישראל ובאופן התואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.5.לפעול להגשמת שאיפתו עתיקת הימים של העם היהודי לשלום ולצדק חברתי, ערכים נצחיים במסורת ישראל.6.לקיים מדיניות חוץ ובטחון מתוך רצון להגיע להסדרי שלום צודקים ובני קיימא, אשר יבטיחו את בטחון אזרחי ישראל ואת שמירת הזיקה בין עם ישראל לארצו ומורשתו בתוך גבולות בטוחים ובני קיימא.7.לפעול לחיזוק ירושלים השלמה והמאוחדת כבירת ישראל, בריבונות ישראלית מלאה, תוך הקניית חופש דת ופולחן בה לכלל הדתות והמאמינים בעולם.8.לפעול למען הגבלת התרבות החינוך, לרבות האקדמי, המקצועי והמדעי, בקרב כל האוכלוסיות והעדות השונות בישראל, על בסיס כיבוד תרבותה ומנהגיה של כל אוכלוסייה ועדה, סובלנות וכבוד הדדי ביניהן, באופן שיבטיח, בין היתר, את העמקתם וביסוסם של ערכי היסוד, שעל פיהם מושתתת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית כאמור, שיחתור לאיחוד הפלגים השונים לכדי חברה ישראלית מגובשת וכן שיאפשר מתן הזדמנות שווה לכל אזרח ותושב ללא הבדל לרכוש השכלה ולעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד בהם יחפוץ.
מפלגתהמרכזהפרוגרסיביתמטרות המפלגה :1.שלום בר קיימא.2.שער חליפין קבוע ע~מ להוריד את האינפלציה ולהביא יציבות ומשקיעים מחו~ל.3.הורדת מיסים ויצירת תחרות בין חברות הנותנות שרותים.4.העלאת קצבאות זקנה ומימון ממשלתי של לימודים אקדמיים לחיילים משוחררים.5.קיצוץ הקצבאות לחרדים, הפרדת הדת מהמדינה.6.ייצוג של יוצאי רומניה במפה הפוליטית של מדינת ישראל.7.החזרת רכוש יהודי רומניה והכרה ביהדות ובפעילות הציונות הרומנית.8.תשלום בארץ של קיצבאות מרומניה, העברת שידורי טלויזיה מרומניה לארץ.
מפלגתהעבודההישראליתמטרות המפלגה :השגת שלום אמת ובר קיימא בין ישראל ושכנותיה.הבטחת בטחון מדינת ישראל, ריבונותה שלומה ושלמותה.צמיחת המשק הלאומי והגדלת רווחת הפרט.אכלוס ופיתוח ירושלים – בירת ישראל.עמידה על משמר הדמוקרטיה הישראלית.קליטת עלייה ויצירת כוח משיכה לעלייה מכל הארצות.הושטת עזרה  מיוחדת לאזורי פיתוח.שילוב אזרחים מבני המיעוטים בחייה של מדינת ישראל.
מפלגתהעצמאותמטרות המפלגה :1.תמיכה במהלכי שלום תוך נכונות לפשרה, ונאמנות לזכותו של עם ישראל בארץ-ישראל.2.עמידה על הסדרי שלום שיבטיחו את האחיזה הביטחונית וההתישבותית של ישראל בבקעת הירדן, בצפון ים-המלח, ברמת הגולן, סביבות ירושלים ובגושי התישבות חיוניים לבטחון, שאינם מאוכלסים בצפיפות בערבים.3.חיזוק ועיבוי ההתישבות לאורך גבולנו המזרחי: בקעת הירדן, צפון ים-המלח, הערבה ורמת הגולן.4.התנגדות לשליטה בעם אחר.5.חיזוק זהותה היהודית של המדינה וצימצום החקיקה הדתית.6.כלכלה חופשית וצמצום מעורבות הממשלה במשק תוך תמיכה בשכבות החלשות.7.חתירה להסכמה לאומית ויצירת גשר בין שמאל וימין, דתיים וחילונים.
מפלגתהעצמאיםוהעסקיםבישראלמטרות המפלגה:קידום ענייני העצמאים והעסקים בישראל (להלן: ~העצמאים~) בכל תחומי עסקיהם ועבודתם.הגנה על זכויות העצמאים בנושאים כלכליים, עסקיים וחברתיים.מניעת הפלייתם של העצמאים בתחומי המיסים, המיסוי המוניציפלי, זכויות בתחומי הכלכלה, הרווחה, הפנסיה והמכרזים.טיפוח והגנה על תדמית העצמאים.ייזום וקידום פעולות סיוע ורווחה לעצמאים.
מפלגתהערביהחדשמטרות המפלגה :1.המפלגה תתמקד בשלושה תחומים עיקריים: תיעוש המגזר הערבי, שיפור החינוך בסקטור הערבי ומעמד האישה הערביה.2.המפלגה תפעל למען הקמת אוניברסיטה תעשייתית במגזר הערבי, שיפור החינוך במגזר הערבי ובעיקר החינוך הטכנולוגי.3.המפלגה תפעל להקמת תעשיית היי-טק ערבית ושלושה פארקים תעשייתים בשלושה אזורים במגזר הערבי: בגליל, בנגב ובמשולש.4.המפלגה תפעל למען שיוויון זכויות מלא לאישה בכלל ולאישה הערביה בפרט בכל תחומי החיים.5.המפלגה תפעל ותעודד עשיה עצמית ערבית בקרב הדור הערבי החדש וחיזוק האוכלוסיה הערבית כלכלית למען השארותה במולדתה.6.המפלגה תפעל לשילובה ולשיתופה של האוכלוסיה הערבית בכל המערכות הפוליטיות, הכלכליות והאזרחיות.7.המפלגה תפעל לקידום הערבים בערים המעורבות, הערים והכפרים הערביים, הגברת הפיתוח ורווחת התושבים הערבים.8.המפלגה תפעל למען העמקת הקשר בין אזרחי ישראל הערבים לאחיהם בארצות ערב ובין מדינת ישראל לעם הערבי הפלסטיני ולהקמת מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל.9.המפלגה תפעל למען שלום בין ישראל לעולם הערבי.
מפלגתהרפורמהמטרות המפלגה :1.המפלגה תשאף להגשמת מאווי העם הישראלי והעם הפלסטיני בכנון שלום צודק ובר קימא. המפלגה, תתמוך בקיום תהליך שלום אשר יביא לפתרון מדיני צודק שבמסגרתו יחיו שני העמים הישראלי והפלסטיני בשתי מדינות עצמאיות תוך קיום יחסי שכנות טובה. המפלגה רואה ביוזמה הסעודית ובמתווה קלנטון בסיס להשכנת השלום בין מדינות ערב לבין מדינת ישראל.2.המפלגה תאבק למימוש שוויון בהקצאת המשאבים לרשויות המקומיות הערביות בדומה לרשויות המקומיות במגזר היהודי.3המפלגה תדרוש ותאבק למען הקצאת משאבים למערכת החינוך הערבית מעבר למסגרת הרגילה כדי שתוכל מערכת זו להתמודד עם הבעיות והקשיים שנתקלת בהן.4.המפלגה תתעקש על שילוב משכילים ערביים במוסדות המדינה השונים.5.המפלגה תעודד השקעות ממשלתיות ופרטיות לקיום תהליך של יזמות כלכלית שיביא לבניית תשתית כלכלית חזקה במגזר הערבי.
מפלגתהתנועההירוקההמפלגההסביבתיתחברתיתמטרות המפלגה :1.לקדם ולהוביל את הטיפול בנושאים הסביבתיים על כל נגזרותיהם: זיהום האויר, המים והקרקע, השמירה על השטחים הפתוחים ומגוון המינים, בריאות הציבור, תחבורה בת קיימא, אנרגיה מתחדשת, התמודדות מערכתית עם משבר האקלים וצדק סביבתי.2.עיגון דמותה של מדינת ישראל כמדינת רווחה ברוח הסוציאל דמוקרטיה והבטחת זכויות הקבוצות המוחלשות בחברה.3.הבטחת חינוך ציבורי, איכותי, נגיש ומתקדם לכל קבוצות האוכלוסיה ובפרט לפריפריה החברתית והגאוגרפית.4.הגברת שיתוף הציבור בכל התהליכים הדמוקרטיים בישראל במישור הקהילתי, המקומי והממלכתי.
מפלגתחוקהטבעמטרות המפלגה :1.אבן הפינה של מפלגת חוק הטבע היא מגילת העצמאות של מדינת ישראל.2.מטרתה היסודית של מפלגת חוק הטבע היא להגשים את המטרות הנשגבות והרעונות הנעלים שבמגילת העצמאות שעיקרם:~מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהא נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.3.לכונן בישראל ממשלה יעילה ומושלמת כמו ממשלת הטבע אשר תפעל בתיאום מלא עם חוק הטבע וע~י כך תביא לכל פרט, לכל מגזר ולכל מדינה חוסן בלתי מנוצח, שלום מתמיד, הרמוניה, שגשוג, הצלחה, בריאות מושלמת והתגשמות בכל תחומי החיים.4.ליצור תמיכה מתמדת של חוק הטבע בכל ממשל בישראל ובמדינה בכללותה ובדרך זו לתפור מן השורש את כל בעיות היסוד של המדינה בתחומי הביטחון, החברה, הכלכלה והסביבה.5.להביא את אור המדע אל תחום העשייה החברתית והמדינית ע~י ישומה של טכנולוגיית השדה המאוחד של מהרישי אשר יעילותה הוכחה בלמעלה מ-600 מחקרים שנערכו ביותר מ-200 אוניברסיטאות ומכוני מחקר ב-30 מדינות. טכנולוגיה זו כוללת בין היתר הקמת קבוצה של 7000 מומחים שיתרגלו את טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית ואת טכניקות הסידהים והתעופה היוגית.6.להביא להגשמת המטרות הנעלות של כל אדם, קהילה ומגזר במדינת ישראל.
מפלגתכלכלהמטרות המפלגה :1.פרנסה ברווחה: קידום מדינת ישראל מנקודת מבט אידיאולוגית חברתית כלכלית. הגדלת הון העצמי של מדינת ישראל. צמיחת המשק הלאומי והגדלת רווחת הפרטים בחברה. עמידה לצידו של האדם העמל והעובד. שאיפה למדינה עשירה יותר שתזכה את כלל תושביה ליותר זכויות.2.הפחתת מיסים ואגרות: המפלגה תפעל להפחתת מיסים ואגרות ממשלתיות למיניהם, כגון  הפחתת מס ערך מוסף (מע~מ), מיסי יבוא ואיגרות הרשויות המקומיות (ארנונה). וכן למען דיור בר השגה לזוגות צעירים.3.בריאות ללא דאגה: הגדלת תוכנית הביטוח של קופות החולים כדי שכל אזרח יזכה לרווחה בריאותית גדולה יותר. קצבת גמלאות מוגדלת ליצור זקנה בלא דאגה.4.ביטחון מדיני: הבטחת בטחון מדינת ישראל וזכותו של כל אזרח לחיות בארצו באשר הוא בשלום ובטחון.5.מדינה קלה: הפשטת תהליכי הביורוקרטיה והפרוצדורות השונות כדי להקל על הסחבת והטלטלת בין האזרח ומשרדי הממשלה השונים. יצירת הפרדה מלאה בין תפקידי חברי הכנסת ותפקידי השרים. חלוקה טובה יותר של משרדי הממשלה ופירוקם ליותר ועדות וגורמים. שינוי מערכות המדינה ליצירת מערכת יעילה וחסכונית יותר. העברת חוקים חדשים ומתאימים יותר לשם קידום ישראל לתוך עידן חדש, מהיר, ודיגיטלי.6.השכלה גבוהה: לפעול למען חינוך והשכלה חינם לכל תושבי ישראל. הפעלת מעונות לגיל הרך והשקעה גבוהה יותר בחינוך, עזרה לכל אזרח במימון השכלה גבוהה וחינוך מקצועי. קידום שילוב לימודים אקדמיים לחיילים בשירות חובה.7.עולם ירוק: שוויון זכויות מלא בין כל אזרח מדינה בלא הבדל בין מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה. קידום עולם עם עתיד ירוק יותר, הגברת המודעות לאיכות הסביבה, הצלת כדור הארץ והטבע. עולם של שלום!
מפלגתנגבמטרות המפלגה :1.מפלגת נגב רואה בפיתוחו של אזור הנגב יעד בעל עדיפות לאומית גבוהה.2.המפלגה תפעל להגברת כוח המשיכה של הנגב כאזור מגורים ומחייה.3.המפלגה תפעל להקמתו של שדה תעופה בינלאומי באזור ולהרחבת פעילותה של רכבת מהירה.4.המפלגה תפעל להרחבת הסיוע הכספי למוסדות חינוך, תרבות וספורט הפועלים בנגב.5.המפלגה תפעל לפיתוחן של תשתיות תעשייתיות ופרוייקטים תיירותים אשר יבטיחו שכר הולם וייתנו מענה לבעיות התעסוקה בנגב.6.המפלגה תפעל לעידודה של חקלאות יהודית ולעידוד השקעות בפרוייקטים חקלאיים.7.המפלגה תפעל לשיפור תנאי המחייה של אוכלוסיית הבדואים בנגב ולפתרון מצוקותיהם בנושאים כמו: דיור, חינוך ותעסוקה.8.המפלגה תפעל לקידומן של פעילויות איכות הסביבה ותאבק במגמה להפוך את הנגב לאתר ריכוז הפסולת של מדינת ישראל.9.המפלגה תפעל לחיזוקם של ישובים קיימים בנגב ולהקמתם של ישובים חדשים.10.המפלגה תפעל למציאת פתרון הולם לבעיית החובות הכבדים אליהם נקלעות הרשויות המקומיות הפועלות בנגב.
מפלגתעלהירוקמטרות המפלגה :1.חינוך נגד השימוש בסמים תוך כדי מתן דגש והפרדה בין הסמים הקלים לסמים הקשים.2.שינוי החוק לגבי שימוש עצמי בסמים קלים.3.לאמץ את מודל מזעור הנזק – מודל רפואי חברתי לטיפול בבעיות הסמים.
מפלגתקזינומטרות המפלגה :1.מיסוד ההימורים בישראל.2.הורדת מס הכנסה.3.מלחמה בסמים ובפשיעה.
מפלגתשוויםמטרות המפלגה:חינוך והשכלה ומערכים תומכים לאוכלוסיות ילדים מיוחדות: רה-ארגון בתכני הלימוד בהתאמה לתמורות שחלו בעידן המודרני בתא המשפחתי, עידוד לביצוע הכשרות מקצועיות, הגדלת מענקים לחיילים משוחררים (שירות מלא) לאקדמיה והכשרות מקצועיות, הקמת מערך חינוכי עוטף לילדים בעלי צרכים מיוחדים; מתן קדימות להשמת ילדים מאותגרים במסגרות ראויות, מכבדות ומקדמות. הקמת מערך תומך מיוחד לילדי גירושין הסובלים מתסמונות של ניכור הורי, סרבנות קשר ונוספות.שמירה על כבוד האדם וחירותו: הסדרת איסור פרסום שמות חשודים בזמן חקירה על מנת לכבד את חזקת החפות והזכות של אדם לשמו הטוב בטרם הוגש נגדו כתב אישום.עידוד תעסוקה והגברת הצמיחה: הרחבת הזכאות לסבסוד מעונות יום וצהרונים, שילוב ועידוד מעסיקים להעסיק אוכלוסיות בעלי צרכים ייחודיים ו/או בעלי נכויות ו/או לגיל הזהב.צמצום פערים חברתיים: השקעה במוסדות חינוכיים בהם חסרים משאבים, הרחבת סל הבריאות, העלאת קצבת הנכות, שיפור ואכיפת השירות הסיעודי לאוכלוסיית גיל הזהב.עידוד ההכרה בשוויון בין המינים: קריאה להכרה בכוחנו כחברה שוויונית, מכבדת איש את רעהו. הכרה בדלתות פתוחות עבור כל אדם באשר הוא אדם.הפחתת מיסים ואגרות: הפחתת תשלומי מס הכנסה, הפחתת מס המע~מ, התאמת מיסוי לבני זוג גרושים או פרודים במשמורת משותפת, הפחתת אגרות בתי משפט/דין לאוכלוסיית הנכים, בפרט הנכים הגרושים הנושאים בתשלומי מזונות.פתיחת דלתות סגורות בבתי-משפט לענייני משפחה: הסדרת הקלטת דיונים בבתי משפט לענייני משפחה שישמרו במערכת לטובת הגנה על זכויותיו של האזרח המתדיין. צמצום פערים חברתיים: השקעה במוסדות חינוכיים בהם חסרים משאבים, הרחבת סל הבריאות, העלאת קצבת הנכות, שיפור ואכיפת השירות הסיעודי לאוכלוסיית גיל הזהב. 
מרצ מטרות המפלגה:1. לפעול לביסוסה של חברה דמוקרטית ושוות זכויות במדינת ישראל.2. לפעול לקידום השלום עם הפלשתינים, סוריה, לבנון ושאר מדינות האזור, ולביסוס מעמדה של ישראל בגבולות מוכרים ומוסכמים.3. לקידום צדק חברתי בישראל, ולמען שוויון ערך האדם, דו קיום, הגנה על זכויות הפרט והגנה על החלש4. לפעול למען רווחה חינוך וקיום בכבוד של כל אזרחי המדינה.
משפטצדקמטרות המפלגה: 1) שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שקיפות, ניהול תקין וטוהר המידות במנגנוני השלטון והשירות הציבורי.2) דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות צדק ואמת בחברה הישראלית ובמנגנוני השלטון.3) פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות הקיימות בחברה הישראלית.4)  ביקורת ופיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט.5) שאיפה למשפט צדק, בחינת הרשעות קודמות וקידום משפטי צדק חוזרים.
נויהמפלגהלנאמנותחברתיתמטרות המפלגה :1.לפעול לכך שהכנסת תשמור מכל משמר על זהותה היהודית של המדינה.2.לפעול לחיזוק צה~ל ומערכות הביטחון האחרות (משטרה, שב~כ, מוסד וכו') בפיתוח מערכי הגנה נאותים וכלי הנשק והמגן של המדינה, ובה בעת תבצר גבולות ותיצור חיץ הולם עד שישכון שלום של אמת עם שכנינו.3.לשאוף לייצור אותם כלים שיבטיחו לכל קבוצת אנשים ייצוג הולם בכל מערכות השילטון.4.לפעול לצמצום של פערים חברתיים וכלכליים, ובכלל זה לפעול לקידום רווחתם של אוכלוסיות בשכונות מצוקה וערי פיתוח, על מנת להביא לחברה צודקת שוויונית ומגובשת המאפשרת רווחה ושגשוג לכל אזרחיה ותושביה.5.להבטיח כי במדינת ישראל יהיה, ביטחון סוציאלי ברור, בהתאם לכללי הביטוח הלאומי ובהם: הבטחת הכנסה נאותה לאלמנות, משפחות חד הוריות וזקנים, ביטוח מפני אבטלה, קצבאות ילדים, תמיכה נרחבת בנכים ובמוגבלים ומערכת בריאות כללית, המביאה את כלל האוכלוסייה לחיות בהתאם למה שהרפואה המודרנית מאפשרת ובהם סל בריאות רפואי מתעדכן.6.לחתור להגברת הצמיחה הכלכלית, לחתור לצמצום האבטלה והגברת התעסוקה ולהבטחת זכויותיהם ורווחתם של העובדים והגימלאים.7.לפעול להקמת מערכות חינוך והשכלה לכלל האוכלוסייה החל מהגיל הרך ועד לגיל העבודה ומעבר להם. אלה יהיו שוויוניות ברוח היהדות ובחינם.8.לפעול למען קיבוץ גלויות הן מארצות המצוקה והן מארצות הרווחה ולפעול להקלת תהליך הקליטה של העולים למדינת ישראל, בין היתר ע~י סיוע לדיור הולם ויצירת מקומות תעסוקה.
נצח
נתי~בנחייהתמידיחדבכבודא. המפלגה תפעל לשפר לחזק ולטפח את הנכים, הקשישים ואוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל, בארץ ישראל תוך הצבת מנהיגות ישרה ומחויבת שטובת המדינה ואזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש מעייניה.ב. המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול באזרחי המדינה הנכים הקשישים וכלל האוכלוסייה המוחלשת, לצמצום הבירוקרטיה והרגולציה, לרווחת אזרחי ישראל בעלי המוגבלות, אזרחים ותיקים, וכלל האוכלוסייה המוחלשת בכל תחומי החיים: הבריאות, החינוך, הדיור, התחבורה, התשתיות הלאומיות, הרווחה, הבריאות, הביטחון האישי והתעסוקה.ג. המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות בתכנון, במימון ובביצוע, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים הלאומיים הקיימים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע מתוך רצון לאפשר לכלל אוכלוסיית הנכים , קשישים ואוכלוסייה מוחלשת לחיות בכבוד. ד. המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה, באופן שוויוני ומייצג, תוך מתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות בעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים נכים ואזרחים מכלל האוכלוסייה המוחלשת.
סדרחדשלשינוישיטתהבחירותבישראלמטרות המפלגה: שינוי שיטת הבחירות בישראל.שמירה על אופיה הדמוקרטי והיהודי של המדינה, תוך שימת דגש על הפרדת רשויות מוחלטת.קידום לפתרון מצוקת הדיור ע~י המדינה באמצעות בניית דירות והשכרתן לטווח ארוך.
עוצמהותקוהלשכונותמטרות המפלגה :1.מפלגת עוצמה ותקווה לשכונות רואה בסיוע ובקידום תושבי השכונות במדינת ישראל יעד בעל עדיפות לאומית גבוהה. המפלגה תפעל לשינוי סדרי העדיפויות במדינת ישראל, על מנת להבטיח כי תושבי השכונות יזכו לשיוויון הזדמנויות מהותי, ביחס לשאר תושבי מדינת ישראל.2.המפלגה תפעל להרחבת תשתית החינוך בשכונות ולעידוד פעילויות חינוכיות בשכונות.3.המפלגה תפעל להגדלה משמעותית של הסיוע הניתן למשפחות ברוכות ילדים ולמיעוטי יכולת.4.המפלגה תפעל להעמקת המעורבות של תושבי השכונות בניהול ענייניהם ובכלל זההרחבת תשתית ועדי השכונות וקידום פעילותם של ועדים אלה.5.המפלגה תפעל להגברת פעולות הבינוי בשכונות לרבות הרחבה ופיתוח של תשתית הבניה בשכונות.6.המפלגה תפעל לקידום מעמדן של השכונות ברשויות המקומיות.7.המפלגה תפעל להגברת כח המשיכה של השכונות כאזור מגורים ומחיה ובכלל זה סיוע במציאת פתרונות תעסוקה לתושבי השכונות.8.המפלגה תפעל להעמקת המודעות למעמד האישה בשכונות ולקידומו.
עלי~העמנולמעןישראלהמתחדשתמטרות המפלגה :1.המפלגה תפעל לאור החזון הציוני הכולל: זכות בלתי מעורערת של העם היהודי על ארץ ישראל, בטחון המדינה ובטחון אזרחיה. המפלגה תפעל לכינון שלום באזורנו.2.המפלגה, בהכירה במגילת העצמאות של מדינת ישראל, תפעל לקבלת חוקה המבטיחה מבנה דמוקרטי של המדינה, בה יתקבלו חוקי היסוד במשאל עם, תובטח הפרדה מוחלטת של הרשויות (מחוקקת, מבצעת ושיפוטית) תוגבל כהונת הנבחרים בתפקידי ראשי רשויות לשתי כהונות (קדנציות) בלבד.3.המפלגה תפעל למען עידוד כלכלת שוק, יוזמה חופשית, תחרות חופשית כולן מבוססות על יזמות אישית וקולקטיבית, תשאף לביטול מונופוליזציה של ענפי תעשיה ותפעל להפרטת המגזר הממשלתי של הכלכלה.4.המפלגה תפעל לשיפור תנאי שילובם של עולים חדשים בחברה הישראלית ובראש וראשונה לפתרון בעיית דיור ותעסוקה. המפלגה תלחם נגד אפלייתם של האזרחים החדשים בתחום התעסוקה ובתחום הפעילות התרבותית והציבורית וכן תעמוד על משמר הצדק החברתי.
עםאחדבראשותעמירפרץמטרות המפלגה :1.מאבק למען תעסוקה ופרנסה בכבוד.2.מאבק לצמצום הפערים.3.מאבק בלתי מתפשר באבטלה.4.מאבק להבטחת פנסיה לכל אזרח.5.מאבק נגד רמיסת זכויות העובדים ע~י חברות כח אדם.6.מאבק למען זכויות הנשים בעבודה ולשיוויון בהכנסות.7.מאבק לעיגון זכות ההתאגדות והשביתה בחוק יסוד.8.מאבק לחינוך חינם מהגן ועד האוניברסיטה.9.מאבק למען זכויות מערכת בריאות שווינית.10.מאבק למען דיור מכובד לכל אזרח ללא שיעבוד.
עתידמטרות המפלגה :1.מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ותקנה שוויון לכל אזרחיה ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין.2.עליונות החוק, וחופש האדם והמצפון הם מאבני היסוד של המדינה. לפיכך, תגן המפלגה על זכותו של כל אדם לחיות לפי מצפונו והשקפת עולמו.3.המפלגה תפעל לחיזוק המכנה המשותף והמאחד את אזרחי ישראל לזרמיהם והשקפותיהם למען פלורליזם, סובלנות, כבוד הדדי וכיבוד זכויות היחיד.4.המפלגה תפעל להעמקת הקשר בים עם ישראל לארצו ובין מדינת ישראל לכל יהודי התפוצות.5.המפלגה תפעל למען שלום בין ישראל לשכנותיה, תוך הבטחת בטחון לכלל ולפרט.6.המפלגה תפעל למען העמקת ערכי הציונות, תפעל למען ריכוז עם ישראל במדינתו ותגביר את המאמץ להקל את קשיי הקליטה של העולים לישראל, בין היתר ע~י יצירת מקורות תעסוקה, סיוע לדיור הולם ומתן חינוך ראוי.7.המפלגה תפעל לשילובם ולשיתופם של ערביי מדינת ישראל במערכות השילטון.8.המפלגה תפעל לקידום שכונות המצוקה וערי הפיתוח, הגברת הפיתוח בהם, ותדאג לרווחת תושביהם.9.המפלגה תפעל בתחומיה החברה והכלכלה, תוך סיוע לקבוצות אוכלוסיה ~חלשות~ והפיכת מדינת-ישראל למדינת רווחה נאורה.
עתידאחדעתידטובלישראלמטרות המפלגה :1.איחוד הכוחות בציונות הדתית (העמדת אלטרנטיבה להנהגת המדינה).2.טיפול בשכבות מצוקה בעם ובעניינים חברתיים.3טיפוח מערכת החינוך בישראל. חיזוק החינוך הדתי-לאומי והתורני-לאומי בישראל.4.חיזוק ההתיישבות בכל ארץ ישראל ושקידה על בטחון המדינה.5.החזרת האמון בפוליטיקה הישראלית. שילוב ערכים יהודים ואוניברסליים במערכת הפוליטית.
עתידהנגבלהכרהושוויוןא. ארגון האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב כקבוצה ילידית למען השגת זכויותיה בתחומי התכנון והבנייה, החינוך, הבריאות, הרווחה והכלכלה ושאר תחומי החיים.ב. השגת פתרון צודק והוגן לסוגיית קרקעות הבדואים בנגב.ג. הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב.ד. קידום חזון נגב לכל תושביו.ה. שוויון מלא בין כל האזרחים בישראל.ו. שלום צודק והוגן ובר קיימא המבוסס על שתי מדינות עצמאיות ריבוניות.
פעולהלישראלהמפלגהלמימושזכויותיוצאיארצותערב, האיסלאםואיראןמטרות המפלגה:מימוש ויישום של החלטות הממשלה לפיצוי יהודים יוצאי ארצות ערב, האיסלאם, איראן ואחרים.יישום התחייבויות בינלאומיות להקמת קרן בינלאומית לפיצוי יהודים יוצאי ארצות ערב, האיסלאם, איראן ואחרים.קידום הסדר איזורי לאי-לוחמה ומניעת טרור, על בסיס היפרדות ביטחונית, שיהווה בסיס להסדרת נושא הפליטים היהודים מארצות ערב ופליטים פלשתינאים.גיבוש תכנית לאומית כוללת למאבק בעוני, חיזוק אוכלוסיות חלשות, בדגש על פיצוי וסיוע לניצולי שואה ואחרים.
פרחשפע, ברכה, חייםושלוםמטרות המפלגה: 1.   ~שפע~ – אלף מוצרי יסוד בחצי ממחירם, שיהיה ~שפע~ בישראל.2.   ~ברכה~ – להוריד מחירי הדירות, שה~ברכה~ תשרה בכל בית בישראל.3.   ~חיים~ – להכפיל את משכורת החיילים, לשמירת ה~חיים~ של ישראל.4.   ו~שלום~ – החלפת שטחים אדירה למען השלום, ~שלום~ אמת שישמר לאורך שנים.
פשוטאהבהמטרות המפלגה:להוות בית פוליטי הרואה בפסיפס האנושי החי בישראל אוצר בלום, מארג עשיר ומופלא של בני אדם בעלי זהויות, שפות, דתות ותרבויות שונות, ובא להציב אלטרנטיבה מנהיגותית אשר תייצג את מגוון הקולות ואת מגוון הצרכים של אזרחי המדינה.לפעול להתנעת משא ומתן ישיר ורצוף עם שכנינו הפלסטינים במטרה להגיע להסכם הוגן ומוסכם על שני הצדדים, תוך הקפדה על שמירת ביטחונם של אזרחי ישראל.לפעול לקידום צדק חברתי-כלכלי, לקדם מדיניות רווחה אשר תיטיב עם אזרחי המדינה, ובראשם הקשישים, הנכים ובעלי מוגבלויות ובני השכבות המוחלשות.מפלגת פשוט אהבה תפעל לקידום מערכת החינוך במדינה, מתוך אמונה כי השקעה בחינוך ובבניית האדם תטיב עם הפרט ותביא לשיפור וחיזוק המצב הסוציו-אקונומי של כלל האזרחים. תוביל את המדינה לפיתוח אקדמי, טכנולוגי וכלכלי ותציב אותה בקדמת המדינות המפותחות.לפעול לטיפוח וחיזוק התחומים שיקדמו את החברה הישראלית בכללותה וישפרו את פניה, כגון חיזוק נוכחות נשים במרכזי קבלת החלטות, קיימות, חינוך, תרבות, כלכלה, בריאות ותחומים נוספים.לפעול לחיזוק המשטר הדמוקרטי, שהוא גולת הכותרת שייחדה עד כה את מדינת ישראל, לרבות מערכת המשפט, תקשורת בלתי תלויה ושמירה על טוהר המידות במנגנוני השלטון ובשירות הציבורי.
צברמפלגתהצעיריםשלישראלמטרות המפלגה:1.קידום מנהיגות צעירה. 2.קידום החינוך וההשכלה. 3.קידום פתרונות תעסוקה ועידוד שכירים ועצמאיים. 4.שמירה על איכות הסביבה. 5.העלאת מעמד תלמידי בית הספר, הסטודנטים, המילואימנקים והצעירים בכללותם לראש סדר העדיפות הלאומי6.הפחתת שכר הלימוד לסטודנטים, מתן אפשרות לדיור הולם.7.קידום אומנים ויוצרים צעירים. 8.הפחתת מיסים לצעירים. 9.מתן תמורה הולמת לאנשי המילואים10.מלחמה בתאונות דרכים. 11.דאגה לחינוך חובה חינם.
צדקחברתימטרות המפלגה :1.מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ותקנה שוויון לכל אזרחיה ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין.2.עליונות החוק, וחופש האדם הם מאבני היסוד של המדינה. לפיכך, תגן המפלגה על זכותו של כל אדם לחיות לפי אמונתו והשקפת עולמו.3המפלגה תפעל לחיזוק המכנה המשותף והמאחד את אזרחי ישראל לאמונותיהם והשקפותיהם למען פלורליזם, סובלנות, כבוד הדדי וכיבוד זכויות היחיד. 4.המפלגה תפעל להעמקת הקשר בין עם ישראל לארצו ובין יהודי התפוצות למדינת ישראל. 5.המפלגה תפעל למען שלום בין ישראל לשכנותיה, תוך הבטחת בטחון לכלל ולפרט.6.המפלגה תפעל למען מתן זכות בחירה לאזרחי ישראל השוהים בחו~ל ושינוי מדיניות הענקת אזרחות אשרות כניסה ודרכונים.
צדקלכלכיהגיעההעתמטרות המפלגה:1.לקדם את זכויות בעלי החיים בחקיקה, באכיפה ובחינוך.2.לחנך את ילדי ישראל לאהבה, לסובלנות, לחמלה ולצדק לכל.3.להגביר את המודעות ליתרונות בצריכת מזון צמחי לעקרונות הצדק הטבעי, הבריאות ואיכות הסביבה.4.לשמור ולקדם את זכויות האדם, באשר הוא.
צומתהתנועהלציונותמתחדשתמטרות המפלגה :1.ארץ ישראל היא ארצו של עם-ישראל ולו הזכות הבלעדית עליה.2.זכותו של עם ישראל על ארץ-ישראל ומשאביה מעוגנת בבסיס מוסרי והיסטורי בלתי מעורער.3.זכותו של עם ישראל לחיות בגבולות ארצו בשלום ובבטחון לנצח נצחים ולנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את שלומו ואחיזתו בארץ ישראל, למנוע ולהסיר כל איום מבית ומחוץ.4.החוק, הסדר, המשפט, המוסר וטוהר המידות הציבוריים הינם מאושיות מדינת ישראל ותנאי לקיומה ולעוצמתה החברתית והמוסרית.
צל~שציונותליברליותושיוויוןמטרות המפלגה :1.לקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.2.לשאוף כי מדינת ישראל תקיים יחסי שלום ושכנות טובה עם מדינות ערב, ולפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני במשא ומתן תוך קביעת גבולות קבע מוסכמים.3.להבטיח כי במדינת ישראל יהיה, לכל אזרחיה ותושביה, שוויון זכויות מדינית וחברתי גמור, בהתאם לערכי מגילת העצמאות.4.לקיים בישראל חופש דת וחופש מדת, חופש המצפון, חירות הביטוי, חינוך ראוי ומערכות חברתיות הולמות.5.להנהיג בישראל משק חופשי וליברלי ולקיים כלכלה חופשית.
קדימהמטרות המפלגה :קיום מדינת ישראל וערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית, תוך שימת דגש על תחומי חברה, שלום ובטחון, כלכלה ויחסי חוץ.
קולמטרות המפלגה: שמירה על זכויות היסוד של האזרח במדינת ישראל לחופש העיסוק ולחיות בכבוד: הסדרת חוקים אשר יעגנו את מעמדם של העצמאיים, פרילנסרים, פנסיונרים, בני הגיל השלישי, בעלי צרכים יחודיים ועוד, בקבלת הטבות ו/או הקלות במיסים ללא פגיעה בתא המשפחתי, הפחתת מס הדרגתית ופרטיים, התאמת מדרגות מס לבני זוג גרושים או פרודים במשמורת משותפת, הרחבת הזכאות לסבסוד במעונות יום וצהרונים, שיפור השירותים והקטנת עמלות במוסדות פיננסיים וכיו~ב.לפעול למען אוכלוסיות ייחודיות בעלי צרכים מיוחדים: שמירה על כבוד האדם וחירותו, קיצור והקלת ההליכים הבירוקרטיים בטיפול בקשישים סיעודיים, ניצולי שואה, תשושי נפש, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יוכלו לקזז מתשלומי מס הכנסה שלהם כל הוצאה טיפולית אצל מומחה, מרפא בעיסוק טיפול בכל מוסד רפואי בארץ ו/או בחו~ל כולל הוצאות נילוות.עידוד תעסוקה והגברת הצמיחה: עידוד העסקת אזרחי מדינת ישראל ללא הבדלי: מין, מגדר, דת, תוך מתן עדיפות להעסקת אוכלוסיות ייחודיות, בעלי נכויות, גיל שלישי, מתן הטבות למעסיקים ולגופים המעסיקים בכפוף לשילובם בהעסקת אוכלוסיות בעלי צרכים ייחודיים ו/או בעלי נכויות ו/או לגיל הזהב. שוויון חברתי: לפעול לקידום שוויון חברתי לכלל אוכלוסיית אזרחי המדינה, ללא הבדל מגדרי, דת ומין, תוך ראיה של כיבוד חוקי היסוד במדינת ישראל ללא פגיעה בפרטיותו של האזרח. הענקת זכויות שוות ללהטב~ים, ביטול תשלומי הורים למוסדות החינוך, הגדלת קצבת הנכות, שינוי פוליסות הביטוח לנזקקי קצבאות סיעוד. לפעול למען אוכלוסיית הגיל הרך, ילדים ונוער: פעילות חקיקתית בכנסת למיגור תופעות אלימות כנגד קטיני קטינים, ילדים ונוער, התקנת מצלמות אבטחה בפעוטונים, גנים ובתי ספר, ביצוע הכשרות והסמכות מקצועיות לכ~א העוסק בתחום החינוך, פיתוח תוכניות למניעת אלימות ומיגורה, הקלות במיסוי וביטוח לפעוטונים, גנים ולמוסדות חינוך.    
קולהנשיםמטרות המפלגה: מטרות המפלגה מבוססות על ערכים הרואים בשוויון מגדרי כבסיס לקיומה של מדינת ישראל. תמונת המצב במדינת ישראל של שנת 2020 מלמדת כי לא קיים שוויון מגדרי בין נשים לגברים בכלל, בפוליטיקה ובכנסת הישראלית בפרט. בכוונתנו לפעול ליצירת מציאות חדשה של שוויון מגדרי, ולדאוג לנוכחות נשים במרחב הציבורי והובלת שינוי בין השאר בתחומים הבאים:יצוג שוויוני – נפעל להרחבת חוק ייצוג שוויוני במפלגות ורשימות מקומיות, מקומות עבודה, ייצוג הולם באקדמיה, בממשלה, בדירקטוריונים, במוקדי קבלת החלטות ועוד.חקיקה לקידום שוויון בשכר, השקעה בתשתיות למסגרות חינוך של יום לימודים ארוך, ביסוס הגנה משפטית לנשים, יצירת מנגנוני אכיפה בחוק.בניית תוכנית לשוויון מגדרי שתיכנס למערכת החינוך מגיל הגן ועד כיתה י~ב. מיגור תופעת האלימות ורצח נשים, מיגור הדרת נשים במרחבים השונים ועוד.מפלגת ~קול הנשים~ תרוץ בבחירות לכנסת ה- 23 ברשימה המורכבת מנשים בלבד. לאחר בחירות אלו תשוב ותשקול הנהלת המפלגה את הרכב הרשימה , חבריה וחברותיה.
קולהסביבהמטרות המפלגה :1.דאגה לאיכות הסביבה, החיים והבריאות של תושבי מדינת ישראל.2.שינוי סדר העדיפויות הלאומית ומתן דגש על תחומי החינוך והחברה.3.יצירת ממשל נקי ואיכותי ואימוץ חוקה לישראל.
קמ~הקידוםמעמדהפרטמטרות המפלגה: הגנה על זכויות אדם בסיסיות והגנה על זכות הפרט לחיות את אורח חייו לפי בחירתו החופשית.הקמת גופי פיקוח חיצוניים על הרשויות השונות.קמ~ה תדאג לשינוי שיטת המשפט הישראלי על ידי קיום משפט בעזרת חבר מושבעים.הגבלת סמכויות עובדי רווחה להוציא ילדים מן הבית.
רוחגביתלחינוךקידום, הנעה ומינוף של כלל הילדים והנוער בכל רחבי הארץ ובכל חלקי החברה, בנושאים הבאים:צמצום פערים בחינוך בכל רחבי הארץ, וכן בחברה החרדית והערבית.שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, וחיזוק מסגרות החינוך המיוחד.איתור הפוטנציאל בכל תלמיד וקידומו ללא קשר עם מצבו הלימודי.הגדלת המשאבים עבור נוער בסיכון ובמצוקה.מיגור האלימות בחינוך על כל סוגיה וביטוייה.שיפור השכר של כלל אנשי החינוך במיוחד הקדם יסודי, היסודי, מורים בחוזי העסקה ארעיים ועובדי עמותות בחינוך.שיפור תנאי העבודה של כלל המורים כמו פינות ישיבה, חללי עבודה, שעות עבור פיתוח פדגוגי, ועוד.הגדלת ההשקעה בתהליך ההכשרה של הסטודנטים למקצועות החינוך.אימוץ גישות ושיטות ייחודיות ואו חדשניות במספר גדול יותר של בתי ספר כמו אומניות, טבע ודמוקרטים.הגדלת ההשקעה בחינוך לספורט.הגדלת היקף השעות והמשאבים עבור החינוך הערכי, וההשקעה בתנועות הנוער ובמרכזים הקהילתיים/המתנ~סים.הקלה בנטל עלות מימון מטפלת או מעון של משפחות לגילאי 0 – 3.הגדלה של מספר מקומות הלימוד, בפקולטות המבוקשות כמו משפטים, מדעי המחשב, חשבונאות, אדריכלות ועוד.הגדלת היקף המלגות עבור תרומה חברתית בכל המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות הישיבות התורניות והסמינרים החרדים.
רע~שזכויותהגברבמשפחהמטרות המפלגה :1.המפלגה תפעל להשוואת הזכויות בין גברים ונשים בנושא דיני המשפחה בישראל.2.שוויון בחינוך, מתן חינוך חינם, הולם ושווה לכל בני הנוער במדינה לרבות חינוך גבוה וחינוך מקצועי.3.הבטחת הכשרה מקצועית ותעסוקה הולמת לכל דורש.4.הבטחת הכנסה ותמורה הוגנת בעבודה לכל אזרחי המדינה ותושביה.5.הבטחת גימלה הוגנת לכל אזרחי המדינה.
רפארקבריאותמטרות המפלגה: הצבת הבריאות כערך חשוב ביותר לאזרחי המדינה וגיוס המאמצים והמשאבים הנחוצים כדי  לממש ערך זה הלכה למעשה.שינוי סדר העדיפויות במערכת הבריאות לטובת אזרחי המדינה.סיום המונופול הרפואי לגבי דרכי הטיפול הרפואי.שילוב הרפואה המשלימה כחלק אינטגרלי ממערכת הבריאות בישראל.
רצהתנועהלזכויותהאזרחולשלוםמטרות המפלגה :1.החתירה לשלום בין ישראל לשכנותיה והפלסטינים.2.מאבק למען זכויות האדם והעובד.3.קידום ערכי הפלורליזם, הדמוקרטיה והסובלנות בחברה הישראלית.
רשימתהאיחודהערבימטרות המפלגה :1.קידום הציבור הערבי במדינת ישראל.2.הגשמת מטרותיו של הציבור הערבי במדינת ישראל.3.שירות הציבור הערבי והציבור בישראל בכלל.4.הגשמת שלום צודק, שוויון אמיתי וחיי שלום וקידמה של כל בני האדם במדינת ישראל.
ש~סהתאחדותהספרדיםהעולמיתשומריתורהמטרות המפלגה :1.לטפח את ערכיה המסורתיים והיהודים של היהדות הדתית חרדית בישראל.2.המפלגה שואפת לקיום תורה ומצוות בארץ ישראל ע~פ ההלכה.3.המפלגה ממשיכה את דרכם של חכמי ספרד ע~פ מורשת יהדות המזרח בארץ ובגולה.4.המפלגה רואה במועצת חכמי התורה בראשות הראשון לציון (מלפנים) מרן הרב הגאון ר' עובדיה יוסף שליט~א את הסמכות התורנית, ההלכתית, רעיונית ופוליטית העליונה בארץ ישראל.
שחרכוחחברתימטרות המפלגה:1. הקמת כוח חברתי חדש המחויב לעשייה ציבורית שוחרת טוב ולשיח ציבורי אחראי, פתוח ומכבד.2. הבטחת חוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.3. שינוי סדר העדיפויות הלאומי למען טובת החברה הישראלית, תוך שימת דגש על מגוון רחב של נושאים חברתיים המהווים את בניין הכוח של החברה הישראלית.4. קידום מעמדן של נשים והגדלת הייצוג הנשי במוקדי קבלת החלטות, מתוך הבנה ששווויון לנשים חיוני לחוסנה הכלכלי, החברתי והפוליטי של מדינת ישראל.5. צמצום אי השוויון וחיזוק הפריפריה החברתית והכלכלית6. חתירה לשלום עם שכנינו תוך הקפדה על ביטחון אזרחי המדינה.7. קיום מאבק על דמותה הדמוקרטית של ישראל, תוך כדי שמירה על טוהר המידות של השירות הציבורי.8. שינוי סדרי ושיטות ממשל, למען יצירת משילות ויציבות פוליטית.9. החזרת אמון הציבור בפוליטיקה הישראלית, תוך כדי הצבת המפלגה כמצפן מוסרי פוליטי בנבכי העשייה הישראלית.
שחרכלכליחדש פלאפון : 0522010171 דואר אלקטרוני: [email protected]מטרות המפלגה:חיזוק כלכלת ישראל על ידי פישוט תהליכים בירוקרטיים וייעול קבלת השרות ממשרדי הממשלה ורשויות מקומיות.שאיפה לשוק כלכלי חופשי בו היצע וביקוש קובעים את סדר היום.החלת כללים ברורים על יחסי עובד מעביד.התנהלות מול נציגות אחידה של הרשויות אל מול עסקים קטנים.כל נושא שיעלה על הפרק למען קידום חוסנה של כלכלת ישראל.
שינוימפלגתהמרכזמטרות המפלגה :1.ביצור המשטר הדמוקרטי, מאבק למען טוהר מודות וממישל תקין, הגנה על זכויות האזרח, הבטחת שיוויון זכויות והשלמת חוקה.2.קידומו של משק חופשי המבוסס על יוזמה ותחרות במסגרת מדינת רווחה מודרנית ומפותחת.3.קידום השלום עם מדינות ערב והפלשתינאים.4.פיתוח וקידום החינוך וההשכלה הגבוהה.
שמעמטרות המפלגה: שינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור במדינת ישראל תוך שימת דגש על:1) חזרה להתנהגות מוסרית והגונה בארץ ישראל ובעולם.2) אחדותו של עם ישראל.3) טיפול מוחלט בקשישים וחלשים בחברה ושגשוג כלכלי.4) הקפדה על בטחון אזרחי המדינה ושטחיה
תל~םתנועהלאומיתממלכתיתבהנהגתמשה (בוגי) יעלוןמטרות המפלגה:המפלגה תפעל לחזק ולבצר את מדינת ישראל בארץ ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית בטוחה, משגשגת ומוסרית, תוך טיפוח החינוך והערכים היהודיים – ציוניים המשותפים והצבת מנהיגות ישרה ומחויבת שטובת המדינה ואזרחיה ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש מעיניה.המפלגה תפעל למען הבטחת ריבונותה ובטחונה של מדינת ישראל ולמען בטחון כל אזרחיה, ותחתור להשגת שלום אמת בין מדינת ישראל ושכנותיה.המפלגה תפעל לעידוד כלכלה חופשית ופתוחה לעולם.המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול באזרחי המדינה, צמצום הבירוקרטיה והרגולציה לרווחת אזרחי המדינה בכל תחומי החיים: הבריאות, החינוך, הדיור, התחבורה, התשתיות הלאומיות, ההתיישבות, החקלאות, הרווחה, הביטחון האישי והתעשייה.המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות לאומיים בתכנון, במימון, ובביצוע, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים הלאומיים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע. המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה, הספורט, באופן שיוויוני ומייצג, מתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה באוכלוסיות כבעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים.
תנופהלחופשהפרטמטרות המפלגה: 1.   הגנה על חירויות הפרט בישראל.2.   קידום שוק חופשי וכלכלה משגשגת.3.   עידוד הסולידריות החברתית.
תפניתסדריוםחדשלישראלמטרות המפלגה :1.להלחם בשחיתות השלטונית והציבורית ובכל תופעה של פגיעה בטוהר המידות.2.לקבוע סדר יום חברתית – כלכלי חדש למדינת ישראל תוך שינוי סדר העדיפויות והנפת הדגל הבטחוני והדגל החברתי – כלכלי לאותו גובה.3לקדם תוכנית מדינית – בטחונית ללחימה בטרור ולהיפרדות מהפלסטינים למדינה יהודית דמוקרטית.4.לגבש סדר יום משותף לחילונים – דתיים וליהודים – ערבים  תוך מתן שוויון הזדמנויות לכל.
תקווהחדשה  אחדותלישראלמטרות המפלגה:פעילות למימוש זכויותיו הטבעיות וההיסטוריות של העם היהודי בארץ ישראל.ביסוס זהותה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, שמשטרה דמוקרטי. הגנה על ערכיה כמדינת הלאום של העם היהודי, השומרת על זכויות אדם ונוהגת שוויון זכויות פרט.אחדות העם – ביצור חוסנה של מדינת ישראל באמצעות העצמת הלכידות החברתית ושותפות הגורל.קידום מערכת החינוך והפיכתה למערכת חינוך מהמובילות בעולם תוך מתן דגש על מצוינות, צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכל ילד. העצמת מעמד המורה והמחנך בחברה הישראלית. פיתוח הארץ, עידוד מדיניות של פיזור אוכלוסין וחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. עידוד ההתיישבות והחקלאות בגליל ובנגב, בשומרון וביהודה, ובשדרה המזרחית – מרמת הגולן, לאורכו של הירדן והערבה בואכה אילת.עידוד כלכלה חופשית תוך הבטחת הזדמנות הוגנת לכל ומחויבות לערבות הדדית.חיזוק מעמדה של תעשיית החדשנות הישראלית על-ידי חיבור כוחות המחקר והתעשייה בישראל לטובת יצירת מיזמים פורצי דרך לרווחת מדינת ישראל והאנושות. טיפוח עוצמתה של ישראל והבטחון הלאומי במובנו הרחב.חיזוק, שיפור וייעול השירות הציבורי ומשיכה של כוחות איכותיים למגזר הציבורי. קידום רפורמות בכל רשויות המדינה, לרבות במערכות אכיפת החוק והמשפט ושיטת הממשל. שמירה על יעודה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי. עידוד עליה וקיבוץ גלויות, טיפוח הייעוד והעתיד המשותף לעם היהודי, על תפוצותיו, מתוך רצון להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.
עוד באותו נושא:  רשימת כל המדינות בארה"ב 🇺🇸 וערי הבירה שלהן 2023

היי, אנחנו אוהבים תגובות! תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *